„Първа копка“

      Във връзка с изпълнението на Договор № 03/07/2/0/00090 от 26.01.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ДОБФП) по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., Ви информирам, че ще осъществим официална церемония „Първа копка“ на 08.07.2019 г., когато ще бъде изготвен и Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

Церемонията ще се състои в гр. Вълчи дол, ул. „Александър Стамболийски“ (пред сградата на Община Вълчи дол) от 11:00 часа., с което ще стартира строителството по ДОБФП 03/07/2/0/00090 от 26.01.2018 г.

Допълнителна информация