„Първа копка“

От днес 08.07.2019 започва ремонт на 8 улици в гр. Вълчи дол.

1. Дата на откриване на строителната площадка: 08.07.2019г.
2. Номер и дата на Разрешението за строеж: №11/28.04.2015г.
3. Точен адрес на строителната площадка: гр. Вълчи дол, ул. „Гео Милев“ - О.К.72
- О.К.19; ул. „Толбухин“ - О.К.76 - О.К.12; ул. „23 септември“ - О.К.178 - О.К.2Ю; „Лиляна Димитрова“ - О.К.206 - O.K. 207 - О.К.208; ул. „Странджа“ - О.К.209 - О.К.208
- О.К.211; ул. „Скобелев“ - О.К.204’ - О.К.205 - О.К.2Ю - О.К.211 - О.К.212 - О.К.213’-О.К.213; ул. „Тодор Каблешков“ - О.К.64 - О.К.63 - О.К.61 - О.К.60 - О.К.59 - O.K. 58 -O.K. 57 - О.К.56 - О.К.53; ул. „Александър Стамболийски“ - О.К.125 - О.К.126 - О.К.127
- О.К.134 - О.К.133 - O.K. 144 - О.К.145 - О.К.65 - О.К.64’ - О.К.64 - О.К.152 - О.К.154;
4. Възложител: Община Вълчи дол
5. Вид на строежа: Реконструкция на улици в гр. Вълчи дол
6. Строител: „БГ ЛЕНДСТРОЙ“ ДЗЗД, гр. София, бул. „България“ №51
7. Технически ръководител на обекта: Димо Петров Мирчев
8. Строителен надзор: „БИЛД СТРОЙ КОНТРОЛ“ ДЗЗД, гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ №5
9. Координатор по БЗ за изпълнение на строежа: Иванка Димитрова Йовчева
10. Планирана дата за започване на работата на строителната площадка: 08.07.2019г.^
11. Планирана продължителност на работата на строителната площадка: 6 месеца
12. Планиран максимален брой работещи на строителната площадка: 20

 

Допълнителна информация