ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.   В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Прочети повече...

 

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на правомощията ми , съгл.чл.44,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.91 от Изборния кодекс, имам удоволствието да Ви поканя на 18.04.2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-I етаж...

Прочети повече...

 

ЗАПОВЕД № РД 19 7766-86 / 02.04.2019 г.

СТОЯН ПАСЕН - Областен управител на област с административен център Парна

УСТАНОВИХ:

В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, е цел осигуряване можарнага безопасност, предотвратяването и race нето на пожари в горските територии. Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 64. ад. I, т. I и т.6 от Закона за зашита при бедствия и в изпълнение па чл. 32. ал.1 от Закона за администрацията...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Приложено Ви изпращам съобщение относно насрочена дата за провеждане на консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Трети многомандатен изборен район – Варна.
 
 
С уважение,
Областен управител на област Варна
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.04.2019г от 13:00 ч. в заседателна зала на Община Вълчи дол ще се проведе семинар на следната тема  Условия за финансиране по ПРСР 2014-2020г и оснвно по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства"

 

Ще бъде изнесена и презнтация от ОИЦ Варна за работа в системата на ИСУН 2020.

 

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв. От началото на първия прием до момента от тях са усвоени над 20 млн. лв. Броят на издадените ваучери е 24 765, като 67% са за преминаване на професионални обучения. Получените заявления за включване в обучения за повишаване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности към момента са 51 680, 57% от които са подадени по електронен път.

Финансовият ресурс за втория прием на заявления за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по проект „Ваучери за заети лица” е в размер на близо 19 млн. лв., като се очаква с планираните средства още 30 000 заети лица да повишават квалификацията си.

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч., както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

 

 

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация