Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

   На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.

   1. Обявявам конкурс за три работни места за следните длъжности: Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „ Местни данъци, такси и неданъчни приходи“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Финанси и счетоводни дейности“ -1 щатна бройка.

  Прочети повече...

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.


  1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Главен юрисконсулт – 1 щатна бройка.

  2. Кратко описание на длъжността...

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

 • 60 младежи и преподаватели присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“ в с. Стефан Караджа

  Близо 200 души са посетили събитията на ОИЦ-Варна от началото на ноември

   

   15 ноември 2017 г.

  Гр. Варна

   


  60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

   

  „Заедно за Европа“ е събрала успешни истории на хора, реализирали своите проекти с помощта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и кръжоците по проект „Успех“ и „Твоят час“ на училища от 12-те общини на Област Варна. Гимназията на с. Стефан Караджа е представена в книгата с клуба си по извънкласна дейност „Растениевъдство“.

   

  Като част от събитието, доц. Мария Станимирова от катедра „Аграрна икономика“ на Икономическия университет – Варна представи пред младите хора възможностите, които предоставя учебното заведение за продължаване на образованието.

   

  С. Стефан Караджа е петото място, където е представена книгата „Заедно за Европа“ от началото на ноември. До момента в събитията са взели участие близо 200 деца и техните учители. Обиколката продължава днес с посещение на СУ „Христо Ботев“ в с. Ветрино. До края на седмицата екипът на ОИЦ – Варна ще организира събития в гр. Дългопол и гр. Девня. Представянето на книгата продължава и следващата седмица в гр. Долни Чифлик, гр. Провадия и с. Чернево. Обиколката ще приключи със заключително събитие във Варна.

   

   

  Допълнителна информация:

   

  Областният Информационен Център – Варна съществува от 2011 г. Той се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти.

  Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени организации и граждани.

  Като част от дейността си, ОИЦ-Варна периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство с различни институции и организации.

   

  Координати на Областния информационен център - Варна

  тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий 2 /Козирката/

  web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

  група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

 • 60 младежи и преподаватели присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“ в с. Стефан Караджа


  60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

   Прочети повече...

 • Деца във Вълчи дол залягат над българския в допълнителни занятия

  Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект.

  Над 160 Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участваха в мерки за образователна интеграция и реинтеграция и  над  135 бяха интегрирани в образователната система; В работата на клубовете по интереси са включени над 80 деца от общината от четирите детски градини.

  Целта е малките момченца и момиченца да могат по-бързо и лесно да се адаптират и да почнат даучат, научават и разбират уроците си.

  Заниманията се водят от експерти, които работят и за повишаване на мотивация на децата и родителите за участие в образователния и възпитателния процес, за продължаване на образованието и записване в първи клас.

  Паралелно с това са организирани и клубове: „Традиции и обичаи”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др.  В работата на клубовете по интереси са включени деца от общината от четирите детски градини.

  Освен това се проведе и превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата, за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот, децата бяха подпомагани от психолози.

   

  Работата се проведе по проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водеща организация бе община Вълчи дол, а партниращи детските градини "Здравец“, "Слънце“,"Звездица“,"Надежда Крупская" и сдружение „Асоциация за Европейско развитие“.

   

 • Деца във Вълчи дол залягат над българския в допълнителни занятия

  Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект...

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  На 13.11.2017 г. от 12:30 до 14:30 ч. в Заседателна зала на Община Вълчи дол ще се проведе среща със служители на МВР от криминална, икономическа и охранителна полиция. Всички граждани са поканени да присъстват. На срещата може да задавате въпроси на съответните служби.

   

 • ПОКАНА

  Община Вълчи Дол 
  Ви кани
   
        
  на пресконференция по проект BG05M2OP001-3.001-0009

  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

  Поканени са представители на образователни институции, деца, родители, неправителствени организации, журналисти и всички заинтересовани страни.


  Моля заповядайте на    

   

  8.11.2017

  от 11.00 часа

  в Заседателна зала,

  читалище „Димитър Благоев“

  на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

  и на

   

   14.11.2017

  от 11.00 часа

  в Заседателна зала,

  читалище „Димитър Благоев“

  на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

   

  Моля потвърдете вашето присъствие на е-мейл: valchidol.integra@gmail.com

   

  гр. Вълчи дол                                                С уважение,

                                           Eкипът по управление на проекта 

   

 • УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,

   

  За мен е чест да отправя към вас най-искрени поздравления и благопожелания по повод Деня на народните будители – 1 ноември!

   1 ноември е един от най-светлите български празници! Празник, в който почитаме всички знайни и незнайни творци и пазители на българската духовна и културна традиция.

   Всяко време има своите будители…

   Изразявам своята признателност към всички вас - днешните будители– хората, които образовате децата ни, които посявате зрънцето на любовта към книгите, които формирате принципи и ценности, които пазите българския дух и традиции и ги пренасяте от поколение на поколение!

   Нека всяко Ваше начинание бъде благословено!

        Пожелавам на всички ви здраве, силен дух, вдъхновение и творчески устрем!

   

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

   

   ГЕОРГИ ТРОНКОВ

   Кмет на Община Вълчи дол

   

   

 • „ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА НЧ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 1907“ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

  На 31.10.2017 г. в НЧ „Димитър Благоев-1907“ в гр. Вълчи дол се проведе публично събитие във връзка с Десетата годишнина от членството на Република България в Европейския съюз и предстоящото й Председателство на Съвета на ЕС.

   

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

   

 • „ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА НЧ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 1907“ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

   

   

   

  На 31.10.2017 г. в НЧ „Димитър Благоев-1907“ в гр. Вълчи дол се проведе публично събитие във връзка с Десетата годишнина от членството на Република България в Европейския съюз и предстоящото й Председателство на Съвета на ЕС.

   

  Инициативата „Художествената самодейност на НЧ „Димитър Благоев-1907“ гр. Вълчи дол в подкрепа на Председателството на България в ЕС“ е част от Комуникационната стратегия на Република България за ЕС 2017 година.

   

  Областният управител на област с административен център Варна – Стоян Пасев представи резултатите от членството на България в ЕС и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

   

  Кметът на Община Вълчи дол - Георги Тронков представи реализираните европейски проекти от  Общината, в резултат на 10-годишното членство на България в ЕС.

   

  Художествената самодейност на НЧ „Димитър Благоев” представиха танцовите и фолклорни състави към читалището -  ЖПГ „Теменуга“, МВГ „Родолюбие“ и Школа за народни танци.

   

  На събитието бяха чествани и 110-годишния юбилей на културната институция и 35 години от създаването на женската певческа група.

   

  Главната цел на инициативата е да се провокира интереса на всички граждани на Република България към темите, свързани с Българското председателство, да се изяснят ползите за страната ни от членството ни в ЕС, както и да бъдат създадени ефективни механизми за партньорство между граждани, институции за постигане на заложените общонационални цели.

   

  Сред гостите на инициативата  бяха още и представители на областна администрация  - Варна и представители на Областен информационен център-Варна.

  Виж снимки...

   

   

   

 • СЕЛО МЕТЛИЧИНА ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРАЗНИК

  По традиция, в последния съботен ден на месец октомври, село Метличина, община Вълчи дол, отбеляза своя празник.

  Тържеството започна с поднасянето на венец пред паметника на загиналите във войните герои от село Метличина.

  Празничен водосвет за благополучие на селото и неговото жители отслужи отец Станислав Друмев.

  Въпреки дъждовното време, десетки хора се насладиха на богатата празнична програма, подготвена от кмета на селото – Златинка Димитрова.

  Със своите изпълнения Фолклорна група – „Иглика” – град Вълчи дол, Певческа група и танцов състав за автентични танци при НЧ „Георги Тодоров” – село Владимирово, Детски танцов състав при читалище „Пробуда” – град Суворово, певицата Стойка Димова и акордеонистът Йордан Аврамов за пореден път доказаха, че няма по-красиво от българското народно изкуство.

  По покана на кмета на селото, специален гост на празника бе кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков, който поздрави присъстващите, като пожела много радост, здраве и щастие във всеки дом, късмет и добри бъднини за село Метличина.

  Кръшно българско хоро сложи край на празничното събитие.

  Виж снимки...

 • ГЕОРГИ ТРОНКОВ ПОЛОЖИ КЛЕТВА КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Яна Михалева бе избрана за председател на Общинския съвет

   На тридесет и първото тържествено заседание на Общински съвет – Вълчи дол, което се проведе на 18.10.2017 година, новоизбраният кмет на община Вълчи дол – Георги Тронков положи клетва и подписа клетвена декларация, с което встъпи официално в длъжност.

  Областният управител на област с административен център Варна – Стоян Пасев връчи на кмета огърлицата – символ на кметската власт в община Вълчи дол и пожела успешен и ползотворен мандат.

  От своя страна кметът на Вълчи дол Георги Тронков, благодари за доверието, гласувано му от жителите на общината и заяви, че ще работи усилено, за да изпълни всички ангажименти, поети по време на предизборната кампания. Той благодари и на временно изпълняващия длъжността кмет през последните месеци – Мерткан Ибрямов за отличната му работа като градоначалник.

  На тържественото заседание бе избран и нов председател на Общинския съвет. След тайно гласуване, с 16 гласа „за”, за поста бе избрана Яна Радева Михалева – досега председател на комисията „Земеделие, опазване на околната среда и водите” в Общинския съвет.

  Клетва положиха и новоизбраният кмет на кметство Генерал Киселово – Калина Христова и общинският съветник Даниела Маркова.

  Виж снимки...

   

 • ПОКАНА

 • ПРАЗНИК на село МЕТЛИЧИНА

  Уважаеми гости и приятели,
  Станете съпричастни към нашия празник на 28.10.2017г. /събота/ от 10:00 часа на площада пред кметството.

  С уважение: Златинка Димитрова Кмет на с. Метличина

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Община Вълчи дол организира провеждане на изследване с флуорограф по скринингова програма на Министерство на здравеопазването.

  Целта на изследването е ранното откриване на туберкулоза и други заболявания на белите дробове и своевременното им лечение.

  Всички жители на община Вълчи дол могат да се подложат на изследването след подписване на информирано съгласие. Задължителните изисквания за кандидатите да се подложат на този преглед е да са навършили 16 години и да не са бременни.  Сред рисковите групи, които е желателно да се изследват са хронично болни лица, диабетици, заразени с ХИВ/СПИН и лица от ромски произход...

  Прочети повече...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 19.10.2017 г. от 10.00 – 12.00 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

  Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

  Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

                                                                     Орлин Кисьов

                                                 /Регионален представител на КЗД- Варна/

                                                 Тел. 052/600764

                                                 GSM: 0876264473

 • ОБЯВА

  НА ВНИМАНИЕТО НА  ОБЩЕСТВЕНОСТТА

   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ „ВИТИС БЛЕК СИИ“ ООД, ЕИК 200 849 692, ИМА СЛЕДНОТО

   ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

  „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в поземлен имот  с идентификатор 14667.33.204 в местността „Липова гора“ в землището на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, обл.Варна  и напояване на земеделски кулгури ( лозови масиви и зърнени култури )

   с обща площ 194 дка“. 

  ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КМЕТСТВО С.ГЕН.КИСЕЛОВО,

  КМЕТА НА ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ И ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВАРНА

   

  Дата: 10.10.2017 г.                                                                                                                     

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНИЦИАТИВАТА 21 СЕПТЕМВРИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

  Ръководството   на Община Вълчи дол се присъедини в провеждането на изключително благородна кауза към инициативата на ТИСПОЛ (Европейската мрежа на службите на пътна полиция) за провеждане на проект EDWARD (European Day Without A Road Death).

  За втора година 21 септември е обявен за Европейски ден без загинали на пътя, подкрепен е от Европейската комисия и е посветен на Европейската седмица на мобилността.

  Целта на провеждането му е той да не бъде белязан със загинали при пътни инциденти. Идеята на проект EDWARD е да има 24-часово видеонаблюдение със записване на събитията в реално време и „брояч“ на деня, а детайли от всички произшествия с тежко ранени или с фатален край да бъдат записвани и предоставяни онлайн на обществеността. 

  Органите на пътна полиция ще засилят контролната дейност и в максимална степен ще съдействат за безопасността на всички участници в движението по пътищата. Информацията за ПТП, загинали и ранени през 24-часовия период на операцията ще бъде отразявана от медии в реално време.  Тази година Европейският ден без жертви на пътя ще протече с мотото за страната ни „Спаси животи!”

  Призоваваме ви да се присъедините към инициативата като се регистрирате на адрес: http://roadsafetydays.eu/ и по този начин подкрепите нашата обща кауза

 • МИНИСТЪР КРАЛЕВ СЕ СРЕЩНА СЪС СПОРТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

  Министърът на младежта и спорта Красен Кралев се срещна със спортната общественост на Вълчи дол. Той посети града заедно с кмета на Варна Иван Портних. Срещата се състоя по инициатива на председателя на Общинския съвет Георги Тронков. В заседателната зала на Общината гостите бяха посрещнати от временно изпълняващия длъжността кмет на община Вълчи дол - Мерткан Ибрямов...

  Прочети повече...           Виж снимки...

 • МИНИСТЪР КРАЛЕВ СЕ СРЕЩНА СЪС СПОРТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

  Министърът на младежта и спорта Красен Кралев се срещна със спортната общественост на Вълчи дол. Той посети града заедно с кмета на Варна Иван Портних. Срещата се състоя по инициатива на председателя на Общинския съвет Георги Тронков. В заседателната зала на Общината гостите бяха посрещнати от временно изпълняващия длъжността кмет на община Вълчи дол - Мерткан Ибрямов. Пред представители на спортните клубове от общината, местни спортни деятели и ветерани, Красен Кралев потвърди ангажимента на министерството за обновяване на спортната инфраструктура и развитие на детско-юношеския и масовия спорт.

  В рамките на срещата бяха обсъдени моментното състояние и предизвикателствата пред развитието на спорта в община Вълчи дол. Присъстващите се обединиха около мнението, че приоритет в тази сфера е изграждането на спортна зала в града и физкултурни салони във всички училища.На територията на община Вълчи дол има общо 5 учебни заведения – Средно училище „Васил Левски” в гр. Вълчи дол, Обединено училище „Васил Левски” в с. Михалич, Обединено училище „Св. Иван Рилски” в с. Червенци, Основно 
  училище „Климент Охридски” и Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа. Без физкултурни салони към 
  момента са училището в село Михалич и Професионалната гимназия, в която предстои основен ремонт по ОП „Региони в растеж“. Физкултурният салон на основното училище в село Стефан Караджа се нуждае от обновяване.Министър Кралев бе удостоен от Сдружение „Вихър-2002” с юбилеен медал по повод 90 години спорт във Вълчи дол.


  Градът е родно място на първия световен шампион по борба на България – Петко Сираков, който е обявен за почетен гражданин на общината. 
  Градският стадион носи неговото име.

  Спортове с традиции са също баскетболът, футболът и волейболът. През последните години децата в общината имат възможност да тренират и шах, тенис на маса, борба и спортен риболов към спортните сдружения „Вихър-2002” и „Петко Сираков-2012”.

  Виж снимки...

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни...

  Списък на длъжниците...

   

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

   

  За поредна година Общинска администрация – Вълчи дол се включи в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно” .

  Временно изпълняващият длъжността кмет на община Вълчи дол – Мерткан Ибрямов и неговият екип взеха участие в  най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

  Общинска администрация почисти местността Кошу баир в град Вълчи дол, в която се намира единствената ски писта в Североизточна България.

  От създаването на кампанията до сега Община Вълчи дол е редовен участник в инициативата „Да изчистим България”.

  Виж снимки...

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

   

  За поредна година Общинска администрация – Вълчи дол се включи в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно” .

   

  Прочети повече...             Виж снимки...

   

 • ОТКРИХМЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

  Учебната година започна нормално във всички учебни заведения на територията на община Вълчи дол.

  Временно изпълняващият длъжността кмет на община – Мерткан Ибрямов, Председателят на Общински съвет – Георги Тронков и секретарят на Общината – Костадинка Петкова бяха гости на тържественото откриване на учебната 2017/2018 година в СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол, след което посетиха останалите училища и връчиха букети и поздравителни адреси на директорите на ОУ „Васил Левски” – село Михалич, ОУ „Св. Иван Рилски” – село Червенци, ОУ „Климент Охридски” и Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство в село Стефан Караджа.

  Общинското ръководство поднесе подаръци на най-малките ученици – първокласниците. Тази година 85 деца в община Вълчи дол с трепет и вълнение прекрачиха за пръв път прага на родното училище.

  Във вълчидолска община има 5 учебни заведения – 1 средно училище, 1 професионална гимназия, 2 обединени училища – в селата Червенци и Михалич и 1 основно училище. Детски градини има в селата Михалич (с филиал в с. Есеница), Генерал Киселово и Стефан Караджа (с филиал в с. Червенци), както и в град Вълчи дол.

  Материално-техническата база на всички е в добро състояние, а текущите ремонти бяха завършени в срок.

  Виж снимки...

 • ОТКРИХМЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

  Учебната година започна нормално във всички учебни заведения на територията на община Вълчи дол.

   

  Прочети повече...              Виж снимки...

   

 • ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ ОТБЕЛЯЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТАТА СИ ГОДИШНИНА

  С разнообразна програма, на втори септември, на градски стадион „Петко Сираков” бе отбелязана четиридесет и третата годишнина от обявяването на Вълчи дол за град...

   

  Прочети повече...        Виж снимки...

   

 • ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ ОТБЕЛЯЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТАТА СИ ГОДИШНИНА

  С разнообразна програма, на втори септември, на градски стадион „Петко Сираков” бе отбелязана четиридесет и третата годишнина от обявяването на Вълчи дол за град.

  Различни мероприятия имаше през целия ден. Рано сутринта бе поставен венец пред бюстът на почетния гражданин на Вълчи дол Петко Сираков и бе почетена паметта на роденият във Вълчи дол пръв световен шампион по борба на България. След това се проведе традиционният турнир по борба, в който взеха участие деца, младежи, девойки и мъже от Вълчи дол, Добрич, Варна, Провадия и Партизани. За победителите бяха осигурени медали и парични награди, връчени от временно изпълняващият длъжността кмет на община Вълчи дол – Мерткан Ибрямов и председателят на Общинския съвет – Георги Тронков.

  Спортните страсти продължиха с футболната среща между детските отбори на „Вихър” – Вълчи дол и „Спортист” – село Михалич, завършила със справедливо равенство – 2:2. Децата бяха наградени с медали и получиха подаръци от ръководството на Общината.

  Общинският фолклорен празник събра на едно място самодейни състави от всички читалища на територията на общината, които още веднъж доказаха, че да си самодеец е призвание, за което се изискват голямо сърце и всеотдайност. Специално участие в празника взе и гостуващият Фолклорен ансамбъл „Извор” от село Городнее, Украйна.

  Вечерната програма започна в 19:00 часа. Красотата и магията на българското фолклорно изкуство бе разкрита в пълния си блясък от хористите, оркестрантите и танцьорите на  Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, с главен художествен ръководител Стоян Господинов. Певецът Лазар зарадва публиката на стадиона с любими български песни, а звездата на вечерта бе поп-фолк певицата Анелия.

  Специални гости на празника бяха кметът на Варна – Иван Портних и областният управител – Стоян Пасев.

  Виж снимки...

 • ЗАПОЧНАХА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

   С откриването на музейна сбирка – град Вълчи дол започнаха тържествата по случай четиридесет и третата годишнина на града.

   

  Прочети повече...     Виж снимки...

   

 • ЗАПОЧНАХА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  С откриването на музейна сбирка – град Вълчи дол започнаха тържествата по случай четиридесет и третата годишнина на града.

  В двора на музейната сбирка бе представено изложение на местни занаяти:  дърворезба, иконопис, коларожелезарство, сарачество, декупаж, изработка на шевици и плетива, сувенири, металопластика и картини.

  Временно изпълняващият длъжността Кмет на община Вълчи дол – Мерткан Ибрямов поздрави присъстващите и подчерта, че откриването на подобна експозиция, която съхранява и представя историческото минало, бита и традициите на родния ни край е от изключително значение за запазване на родовата памет и културно-историческото наследство на град Вълчи дол и съставните села на общината.

  Във фолклорната програма взеха участие самодейни състави от читалище „Димитър Благоев-1907” – град Вълчи дол: детски танцов състав „Пламъче”, женска певческа група „Теменуга” и мъжка вокална група „Родолюбие”.

  Специални гости на празника бяха подполковник Румен Димитров – началник на Военно окръжие - Варна и председателят на Съюза на ветераните от войните във Варна - подполковник Васил Василев.

  Музейната сбирка се разделя на 3 основни части: етнографска  част,                                                                                             кът на загиналите във войните от района на община Вълчи дол и по-нова история от близките години. Някои от експонатите са дарени на музейната сбирка, други са  временно предоставени за определен период.

  Община Вълчи дол се надява, че макар да не е със статут на музей, музейната сбирка ще се превърне в място, където човек може да поспре за малко, да се върне назад във времето и да почувства атмосферата на отминалите години.

  Тържествата за празника на града ще продължат и утре, 2 септември, на градският стадион „Петко Сираков”, където жители и гости ще могат да се насладят на богата празнична програма с народни борби, футбол за деца, Общински фолклорен празник и концерт с участието на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, певеца Лазар и поп-звездата Анелия.

  Виж снимки...

 • Покана за консултации

  ОТНОСНО: Провеждане на консултации за съставяне на Секционни изирателни комисии ( СИК), при произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 91,ал.1,изр.второ и във връзка с чл.464,т.13 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с произвеждане на частични избори за кметове в община Вълчи дол, насрочени за 08 октомври 2017 година, Ви каня на 04.09.2017 година от 14,00 часа в Заседателна зала-1 етаж в Общинска администрация гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1 да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционни избирателни комисии(СИК)...
  Прочети повече...

   Предложение на СИК.

   

 • Частични избори за кметове, 2017 г.

   

  ЗАПОВЕД №870 / 06.10.2017

  На основание чл.44 ад. 1 гп.4 от ЗМСМА, във връзка с опазване на обществения ред при провеждането на частични избори за кметове на 08 октомври. '2017г.
  НАРЕЖДАМ:
  1. Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Вълчи дол от 20.00 часа на 07.10.2017 година до 21.00 часа на 08.10.2017 го дина...

  ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017.


  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
  от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
  (чл.39, ал.1 от ИК)

  населено място .ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ., кметство ........., секция № 001

  Списък.


  ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017

  На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК и предвид предстоящото произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година...

  ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017.


  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

  населено място .МИХАЛИЧ+КРАКРА., кметство .....МИХАЛИЧ...., секция № 012

  Избирателен списък.


  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

  населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, секция № 001

  Избирателен списък.


  ЗАПОВЕД №758/31.08.2017 г.

   Във връзка с чл.8,ал.2 и чл.464,т.7 от Изборния кодекс

  ОБРАЗУВАМ:

  Избирателните секции в Община Вълчи дол във връзка с произвеждането на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година, както следва...

  Прочети повече...


  ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

  ОТНОСНО: Провеждане на консултации за съставяне на Секционни изирателни комисии ( СИК), при произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 91,ал.1,изр.второ и във връзка с чл.464,т.13 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с произвеждане на частични избори за кметове в община Вълчи дол, насрочени за 08 октомври 2017 година, Ви каня на 04.09.2017 година от 14,00 часа в Заседателна зала-1 етаж в Общинска администрация гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1 да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционни избирателни комисии(СИК)...
  Прочети повече...

   Предложение на СИК.

   


   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни...

  Списък на длъжниците...

   

 • РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА ШАМПИОНСКИЯ БАСКЕТБОЛЕН ОТБОР НА ГРАДА

      Ръководството на Община Вълчи дол посрещна в заседателната зала на Общината момичетата от шампионския баскетболния отбор на „Вихър” – Вълчи дол, които миналия месец завоюваха златните медали и шампионската титла на XXII Държавни игри на спортистите от малките селища.

      Временно изпълняващият длъжността кмет на община – Мерткан Ибрямов, председателят на Общинския съвет – Георги Тронков  и секретарят на Общината – Костадинка Петкова поздравиха шампионките за изключителното им представяне през цялата спортно-състезателна година, като им пожелаха да бъдат здрави, да постигат все по-големи успехи, да вярват в себе си и да се борят за мечтите си. Те благодариха на баскетболистките за това, че прославят името на Вълчи дол и подчертаха, че Общината ще продължава да прави всичко възможно за развитието на спорта.

      Момичетата от своя страна показаха последния си завоюван трофей – купата за 3-то място от XI Международен младежки баскетболен турнир „Посейдон-2017” в град Приморско, в който участват за четвърта поредна година  с финансовата подкрепа на Общината.

      Като награда за положените огромни усилия през годината, за постигнатите успехи и като израз на признателност и уважение, Община Вълчи дол подари на баскетболистките сакове с щампата на БК „Вихър” – Вълчи дол – необходима част от спортната им екипировка.

  Виж снимки...

   

 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ-23.08.2017

  23.08.2017 г.

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

   

   

  I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

   

  1. Дейност: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

   
   

  II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

   

   Ø  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ  поканаавтобиография;

   

   

  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 28.08.2017г.

  Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: оbа_valchidol@mail.bg

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

   III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване;

   

  До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

   

  ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

   

  В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

   

  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

   

  Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

   

   

 • ПОКАНА

   

 • РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА ШАМПИОНСКИЯ БАСКЕТБОЛЕН ОТБОР НА ГРАДА

      Ръководството на Община Вълчи дол посрещна в заседателната зала на Общината момичетата от шампионския баскетболния отбор на „Вихър” – Вълчи дол, които миналия месец завоюваха златните медали и шампионската титла на XXII Държавни игри на спортистите от малките селища.

   

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

   

 • ПОКАНА

   

 • Нови специалности във ВТУ „Тодор Каблешков"

 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017 ГОДИНА

  На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол=

  Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол  Мерткан Ибрямов кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на актуализирания бюджет  на Община Вълчи дол  за  2017 година

   Обсъждането ще се проведе на 29.08.2017г. от 10.00часа в заседателната  зала на  общината. 

  Материалите за обсъждане са  публикувани на сайта на община Вълчи дол.

  Приложения.

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ОТМЕНИ ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

   

      На последното си заседание Общински съвет – Вълчи дол взе решение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с което от 1 септември за ползване на детски ясли и детски градини родителите и настойниците не заплащат месечна такса.

      Промените в Наредбата са следствие от проведени срещи с директорите на учебните заведения  и направен анализ от страна на Общинска администрация по изпълнението на бюджета на Общината, на бройката деца, посещаващи детски ясли и детски градини и месечните постъпления от внесени дължими такси, от който става ясно, че към настоящия момент Община Вълчи дол може да освободи от дължими месечни такси родители, чиито деца посещават детските ясли и детските градини на територията на община Вълчи дол.

      По този начин Общината се надява, че посещаемостта на детските градини ще бъде увеличена и в тях ще бъдат обхванати максимален брой деца.

   

 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   

  № 370/20.7.2017г.

  гр. Девня

  ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ЦОЛОВ

  като разгледа докладваното гр. дело №490/2017 г. по опис на PC Девня, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на глава LI ГПК и е образувано по молба с правно основание чл.542, ал.1, вр. чл.549, ал.1 ГПК от лицето Валентина Недялкова Стоянова, ЕГН 6610241158, с искане да се обяви смъртта на неиния съпруг Стоян Желев Стоянов, ЕГН 5806047929, и да се разпореди издаване на съответен акт за...

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни...

  Списък на длъжниците...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  ДО:
  „ПАСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"ЕООД 148080690
  С.ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С.ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ДЖАЛАЛ ПАШАНДИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни...

  Прочети повече...

 • П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 02.08.2017 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 18.08.2017 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

   Прочети повече...

 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   

      Уважаемипредставители на заинтересовани страни, местна общност, участници в МИГ и др.,

      През 2016г. СНЦ “МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ разработи Многофондова стратегия за ВОМР с участието на 3 фонда по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г...

    Прочети повече...

    Анкета за избор на стратегия...

   

 • ГРАФИК


  За приемните дни и часове на граждани от началника на РУ - Девня.
  Прочети повече...

   

 • УВЕДОМЛЕНИЕ

    До Николинка Илиева Димитрова Гр.Вълчи дол Ул.”Лиляна Димитрова” 1

  На основание чл.47 от Гражданския процесуален кодекс Ви уведомявам, че в двуседмичен срок от залепване на уведомлението сте длъжна да се явите в Общинска администрация - Вълчи дол, за получаване на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение.

    Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ  ДЪЛЖИМИТЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНО ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ,

   ПАРТЕР (ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР),

  КАСА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

      Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация ...
    Списък на длъжниците...

   

 • ШАМПИОНСКА ТИТЛА ЗА НАШИТЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ XXII ДЪРЖАВНИ ИГРИ НА СПОРТИСТИТЕ ОТ МАЛКИТЕ СЕЛИЩА

   

      Отборът по баскетбол - момичета на „Вихър-2002” – град Вълчи дол спечели шампионската титла и златните медали от XXII Държавни игри на спортистите от малките селища, чийто домакин тази година бе община Дългопол.

      Състезанието по баскетбол за девойки се проведе от 16 до 18 юли в спортния комплекс в село Аспарухово. В надпреварата взеха участие 7 отбора – от Вълчи дол, Дългопол, Сунгурларе, Велики Преслав, Поликраище, Полски Тръмбеш и Перущица, разделени в 2 групи. Момичетата на треньора Цветозар Петков попаднаха в по-голямата група – заедно с отборите на Велики Преслав, Дългопол и Сунгурларе, и след 3 победи от 3 срещи в групата заслужено отидоха на финал, където се изправиха срещу победителките от другата група – момичетата от Поликраище.

      Последва нова разгромна победа на нашите момичета - с над 25 точки разлика и защита на шампионската титла от миналата година. Две от петте индивидуални отличия в турнира по баскетбол също отидоха при наши състезателки – най-перспективен играч стана Биляна Маринова, а топ реализатор – Ива Димитрова.

      Купата и медалите на шампионския ни отбор в състав: Ива Димитрова /капитан/, Милица Христова, Ренета Николова, Лорена Стефанова, Рая Маркова, Памела Атанасова, Грациела Атанасова, Биляна Маринова и Зерин Салимова, бяха връчени от временно изпълняващият длъжността кмет на община Вълчи дол – Мерткан Ибрямов и председателят на Общински съвет – Георги Тронков, които изгледаха финалната среща между отборите на Вълчи дол и Поликраище.


       В XXII Държавни игри на спортистите от малките селища, проведени под патронажа на министъра на младежта и спорта – Красен Кралев участваха над 800 спортисти (юноши и девойки) от цялата страна. Те се състезаваха в 8 вида спорт - тенис на маса, шахмат, футбол, хандбал, борба (свободен стил), лека атлетика, баскетбол и волейбол.

      Организатор е Българската асоциация за селски спорт (БАСС). Министерството на младежта и спорта осигурява финансиране в размер на 47 000 лв. по одобрен проект на Българската асоциация на спортистите от малките селища по "Програма за развитие на спорта за всички".

  Виж снимки...

   

 • ШАМПИОНСКА ТИТЛА ЗА НАШИТЕ БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ XXII ДЪРЖАВНИ ИГРИ НА СПОРТИСТИТЕ ОТ МАЛКИТЕ СЕЛИЩА

   

      Отборът по баскетбол - момичета на „Вихър-2002” – град Вълчи дол спечели шампионската титла и златните медали от XXII Държавни игри на спортистите от малките селища, чийто домакин тази година бе община Дългопол...

   

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • ХРАМ "СВ. АТАНАСИЙ" В СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ БЕ ОБНОВЕН

   

      На 15 юли сутринта,  с благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан бе извършен чин по обновление на храм "Св. Атанасий" в село Червенци, община Вълчи дол.

      Участие в богослужението взеха десетки души, сред които и дарители, спомогнали за изграждането на Божия дом.

      На обновлението присъстваха и временно изпълняващият длъжността кмет на община Вълчи дол - Мерткан Ибрямов и председателят на Общински съвет - Георги Тронков. Те подариха на църквата икона Св. Богородица "Умиление" - ръчна изработка върху дърво, репродукция на оригиналната икона от XIX век, намираща се в Рилския манастир.

       През тази година се навършват и 150 години от построяването на църквата в с. Червенци - най-старата от общо седемнадесетте църкви, намиращи се на територията на община Вълчи дол.  Храмът е построен през далечната 1867 година и е образец на църковната ни архитектура от средата на XIX век - църквата била вкопана в земята, а към нея било изградено и килийно училище.

       През 2008 са извършени частичен ремонт и освещаване на храма.

       Днес Божият дом, който е посветен на Св. Атанасий Александрийски, е обновен - извършени са основен ремонт и реконструкция, благодарение на европейски средства в размер на над 290 000 лева - построени са нов покрив, нова камбанария, изградена е наново цялата южна стена на църквата. Положени са и тротоарни пътеки около светата обител.

       Със средства, събрани от дарители от село Червенци, и благодарение на Църковното настоятелство, църквата днес има и нов иконостас, дело на Мирослав Каракашев /старият е изработен през 1869 година/. 

       Иконите на иконостаса са поставени на два реда - горният, Апостолски ред, се състои от 14 оригинални малки и 1 голяма икона - реставрирани от варненецът Константин Угринов. От тринадесетте големи икони, намиращи се на долния, Царския, ред на иконостаса, 4 са реставрирани, а 9 са изписани от художника Павлин Пенев.

       22 650 лева е сумата на средствата, събрана от дарения, благодарение на която са платени иконите за църквата "Св. Атанасий".

       Бяха връчени благодарствени грамоти от името на Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан и бе предадено архиерейското благопожелание за здраве и крепки духовни сили на всички участващи в празника.

   Виж снимки...

 • ХРАМ "СВ. АТАНАСИЙ" В СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ БЕ ОБНОВЕН

   

      На 15 юли сутринта,  с благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан бе извършен чин по обновление на храм "Св. Атанасий" в село Червенци, община Вълчи дол.

       Участие в богослужението взеха десетки души, сред които и дарители, спомогнали за изграждането на Божия дом...

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА

      За втора поредна година Община Вълчи дол организира състезание по спортен риболов за деца. Мероприятието се проведе на 7 юли на язовир„Есеница” в село Есеница и тази година бе организирано съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в изпълнение на функциите й по превенция на противообществените прояви.

   Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА

      За втора поредна година Община Вълчи дол организира състезание по спортен риболов за деца. Мероприятието се проведе на 7 юли на язовир„Есеница” в село Есеница и тази година бе организирано съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в изпълнение на функциите й по превенция на противообществените прояви.

      Участие в състезанието взеха 25 деца, разпределени в две възрастови групи – до 13 години и от 14 до 18 години.

      За победителите в отделните категории имаше осигурени купи и медали: Приза за „Най-малък участник” грабна 3 годишният Теодор Радев, статуетката за „Най-малка уловена риба” заслужи връстникът му Калоян Великов, наградата за „Най-голяма уловена риба” в категория 14-18 години спечели Петър Чолаков, а безспорният победител във второто издание на състезанието стана бъдещата третокласничка Снежана Гочева, която се окичи с купите в категории „Общ улов”, „Най-голяма уловена риба” (до 13 години) и с най-престижното отличие „Цар на риболова”.

      Наградите бяха връчени на малките рибари от временно изпълняващия длъжността Кмет на община Вълчи дол – Мерткан Ибрямов. Господин Ибрямов пожела на всички участници да бъдат живи и здрави, да продължават да практикуват със същото желание и упоритост своето хоби – риболова и сполуката да им бъде постоянен спътник.

      Специален приз „За заслуги в развитието на спортния риболов в общината – с благодарност от децата от община Вълчи дол!” получи и концесионера на язовира – Красимир Колев, който и тази година оказа безвъзмездна и неоценима подкрепа на Общината в организирането на спортния празник.

      Всеки участник получи грамота за участие и отлично представяне в състезанието, шапка с герба на Общината и инициалите на МКБППМН. За всички бяха осигурени води и закуски.

  Виж снимки...

 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с. Ветрино, въз основа на свое Решение от 13.06.2017 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 14.07.2017 г. от 9.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2171/21.06.2017Г.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

  Списък на длъжниците...

   

 • ГОРЕЩО ВРЕМЕ!

  През период на топлинни вълни, следвайте инструкциите на местните здравни власти.

  Поддържайте хладна температура в жилището си

  ·         Стремете се да поддържате хладна температура в жилището си. Проверявайте температурата в него между 8 и 10ч., в 13ч. и вечер в 22ч. Тя трябва да бъде по-ниска от 32°C през деня и 24°C през нощта. Тези инструкции е особено важно да се спазват за деца, възрастни над 60г. или хора с хронични здравословни проблеми...

   Прочети повече...

   

 • ГОРЕЩО ВРЕМЕ!

  През период на топлинни вълни, следвайте инструкциите на местните здравни власти.

  Поддържайте хладна температура в жилището си

  ·         Стремете се да поддържате хладна температура в жилището си. Проверявайте температурата в него между 8 и 10ч., в 13ч. и вечер в 22ч. Тя трябва да бъде по-ниска от 32°C през деня и 24°C през нощта. Тези инструкции е особено важно да се спазват за деца, възрастни над 60г. или хора с хронични здравословни проблеми.