Филтър
 • ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.


  На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси...

  Прочети повече...

   

 • ПОКАНА

  ДО
  МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
  ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
  И КОАЛИЦИИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум на 06.11.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете  на Секционни избирателни комисии на 30.09.2016.(петък) от 10.00 часа в Заседателна зала- І етаж на Община Вълчи дол .

   

  1.При провеждане на консултациите следва да представите :

  а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  - наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

  - три имена и ЕГН на предложените лица;

  - длъжността в комисията, за която се предлагат;

  - образование, специалност;

  - телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

  б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

  в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

  г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

   

  С уважение,
  Кмет на община
  Вълчи дол:
  ТОШКО ЯНЕВ

   

 • ПОКАНА

  ДО
  МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
  ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
  И КОАЛИЦИИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум на 06.11.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете  на Секционни избирателни комисии на 30.09.2016.(петък) от 10.00 часа в Заседателна зала- І етаж на Община Вълчи дол...

   Прочети повече...

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

      Във връзка със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-03-191/27.07.2016 г. между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката и Община Вълчи дол, при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ но приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, наименование на проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от Община Вълчи дол”, регистрационен номер на договора BG05M20P001-3.001-0009

  Прочети повече...

 • НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗАПОЧНА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

      Учебната година започна нормално във всички учебни заведения на територията на община Вълчи дол.

      Кметът на общината – Тошко Янев бе гост на тържеството по случай 15 септември в средно училище „Васил Левски” – град Вълчи дол, след което, заедно със своя екип посети всички училища и детски градини на територията на общината.

      Кметът поздрави учителите и учениците, като им пожела на добър час и попътен вятър през новата учебна година и припомни, че „образованието, което училището дава на децата ни е двигателят на всяка една промяна, защото по този начин се създават индивидуалности, които са способни да сътворят нещо ново, а не просто да повтарят това, което вече е направено”.

      За най-малките ученици – първокласниците Община Вълчи дол бе подготвила подаръци за успешен старт на ученическите им години.

      Във вълчидолска община се намират 5 учебни заведения – 1 средно училище (в град Вълчи дол), 1 професионална гимназия по земеделие и горско стопанство (в село Стефан Караджа) и 3 основни училища – в селата Михалич, Червенци и Стефан Караджа. Детски градини има в селата Есеница (с филиал в с. Михалич), Генерал Киселово и Стефан Караджа (с филиал в с. Червенци), както и в град Вълчи дол.

       Материално-техническата база на всички е в добро състояние, а текущите ремонти бяха завършени в срок.

  Виж снимки...

 • Покана

 • Избори 2016

   

   


   СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.


  ЗАПОВЕД
  №.1148 / 03.11.2016 г.

  НАРЕЖДАМ:
  1. Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Вълчи дол от 20.00 часа на 05.11.2016г. до 21.00 часа на 06.11.2016г...

  Прочети повече...


           Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на президентските избори, националния референдум и на частичните избори за кметове.

  В седмицата преди 6 ноември 2016 г., когато ще се проведат президентските избори и националният референдум, както и частични избори за кметове е създадена необходиматаорганизация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  1.     В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

  2.     При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 04 ноември 2016 г., по искане на гражданите, ще бъде «давано необходимото им удостоверение, с което да гласуват

  За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1.    Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 01 ноември 2016 г. до 05 ноември 2016  от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 06 ноември 2016 г. от 08.30 ч. до 19.00 часа.

  2.    Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, за произвеждания национален референдум и частичните избори за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

  3.    В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на

  лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

  ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: За упражняване правото на глас за президентските избори и за референдума се издава едно общо удостоверение, а за частичните избори за кметове се издава отделно удостоверение.

  В случай на провеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България и на частични избори за кмет, ще се издават нови удостоверения от 08.11.2016 г., съгласно описания по-горе начин и време.

   Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

  УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 06 НОЕМВРИ 2016 Г. И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.

  УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 06.11.2016 Г. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА КЪМ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ.

  Удостоверение;


   СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум  на 6 ноември 2016 г.

   СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.


   ЗАПОВЕД
  №1056/07.10.2016г.


  На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК и предвид предстоящото произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 06 ноември 2016 година


  ОПРЕДЕЛЯМ:


  Местата за поставяне на агитационни материали- афиши, плакати и др. на територията на община Вълчи дол, както следва...

  Прочети повече...


   

  ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.
  На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси...

  Прочети повече...


   

  ДО
  МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
  ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ
  И КОАЛИЦИИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  П О К А Н А

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум на 06.11.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете  на Секционни избирателни комисии на 30.09.2016.(петък) от 10.00 часа в Заседателна зала- І етаж на Община Вълчи дол...

   Прочети повече...


   

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

  НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ КМЕТСТВО  Вълчи дол СЕКЦИЯ № 001
           адрес на избирателната секция  СУ "Васил Левски"-гр.Вълчи дол, І етаж

  Прочети повече...

   


  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

  НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ КМЕТСТВО  Вълчи дол СЕКЦИЯ № 001
           адрес на избирателната секция  СУ "Васил Левски"-гр.Вълчи дол, І етаж

   

  Прочети повече...


  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

  НАСЕЛЕНО МЯСТО с.Михалич  + с.Кракра   КМЕТСТВО с.Михалич СЕКЦИЯ № 012
           адрес на избирателната секция Клуб на пенсионера с.Михалич

  Прочети повече...

   


  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

  НАСЕЛЕНО МЯСТО с.Михалич  + с.Кракра   КМЕТСТВО с.Михалич СЕКЦИЯ № 012
           адрес на избирателната секция Клуб на пенсионера с.Михалич

  Прочети повече...


   

  ЗАПОВЕД  №997/20.09.2016 г.

  На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.41,ал.З от Изборния кодекс и чл.8 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, предвид предстоящото произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 06 ноември 2016 година

  ОПРЕДЕЛЯМ:
  1. Следните места за обявяване на избирателните списъци:
  Прочети повече...


  ЗАПОВЕД  №967/14.09.2016 г.

  Във връзка с чл8, ал.2 от Изборния кодекс; чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС:

  ОБРАЗУВАМ:

  Избирателните секции в община Вълчи дол във връзка с произвеждането на Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06 ноемЕри 2016 година, както следва...

  Прочети повече...

   

 • Празнична заря

  http://www.youtube.com/watch?v=ZsAvJXEZAEw

 • ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПИ МЕ, ЗА ДА УСПЕЯ”

  На 2 септември от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Вълчи дол се проведе пресконференция по проект „Подкрепи ме, за да успея”, финансирана със средства по ДБФП № BG05M90P001-2.004-0002-C01, на която бяха отчетени резултатите от развитието на Проекта.

 • Съобщение

       Община Вълчи дол реагира незабавно на получения сигнал за незаконна сеч в село Искър. Още в понеделник – 29 август е възложена експертна проверка на място. Съставен е констативен протокол, като на нарушителя е отправена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение за неправомерно отсичане на дървета, без необходимото разрешително от Община Вълчи дол.

   

Допълнителна информация