Филтър
 • ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1/30.01.2017 г.

  Днес на 30.01.2017г., съгласно заповед № 55/18.01.2017г. на Кмета на Община Вълчи дол за проверка за съответствие е обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите и последващо събеседване...

  Прочети повече...

   

 • ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

  Във връзка със стартирала процедура за избор на членове на Съвета на децата, нов вариант на формуляра за кандидатстване може да намерите ТУК.

  Кандидатурите могат да бъдат изпратени на следния ел. адрес: oba_valchidol.ipp@mail.bg, в срок до 24.05.2017г.

   

 • СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване по проект „Подкрепи ме, за да успея” ВС05М9ОР001-2.004-0002

   

      Съгласно заповед № 318/18.04.2017г. на Кмета на Община Вълчи дол за проверка за съответствие с обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите...

  Прочети повече...

   

 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

        Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

   О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

    I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

   1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

  2. Дейност: Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина.

   II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

     >>  РЕХАБИЛИТАТОР                  Покана;      Автобиография;

     >>  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК         Покана;      Автобиография;

       Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 24.04.2017г.

      Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

      Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: оbа_valchidol@mail.bg

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

   III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване;

       До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

       ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

       В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

       Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

       След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

       Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

   

 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

      Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” за позиции...

  Прочети повече...

   

   

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

  1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка...

  Прочети повече...

   

 • ОТЛАГА СЕ...

  Уважаеми дами и господа, поради лошите метеорологични условия, откриването на музейна сбирка - Вълчи дол се отлага.

   

 • СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

      За мен е удоволствие, като Кмет на Община Вълчи дол, да Ви поздравя с най-големия християнски празник - ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

      Великден е празникът който прави всички ни по-щастливи, по-милосърдни, по-добри. По стар български обичай ще се съберем с най-близките си хора и ще си пожелаем крепко здраве, топлина, уют и любов в домовете! Нека около нас да има само съзидание и градивност! 

      От сърце желая всекиму живот и здраве, любов и надежда, сигурност и спокойствие, добри мисли и добри дела, благополучие и успехи! Нека отворим душите си за доброто! Нека укрепваме вярата си! И нека Божията благодат бъде с Вас във всяко Ваше начинание!

  ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

   

  ТОШКО ЯНЕВ

  Кмет на Община Вълчи дол

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ДОНЕСЕ РАДОСТ В ДОМОВЕТЕ НА ДЕСЕТКИ СЕМЕЙСТВА

      В навечерието на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово и по инициатива на кмета на Община Вълчи дол – Тошко Янев, над 180 души, потребители по проект „Топъл обяд” и на дейност „Домашен социален патронаж” бяха посетени по домовете си, за да получат специална изненада от Община Вълчи дол – пакет с традиционни за българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка от кмета на общината.

  „На този празник, ние, българите, си пожелаваме да се случат най-хубавите неща за нас и нашето семейство. Затова бих искал да Ви пожелая много здраве, щастие и успехи! Нека Божията милост да благослови всеки дом! Нека се постараем да бъдем по-добри и по-човечни!” – гласеше текстът на поздравителната картичка.

      С тази инициатива Община Вълчи дол се надява да донесе радост в домовете на десетки семейства и да припомни, че традиционните християнски ценности, като вяра, надежда, любов, милосърдие, човечност, щедрост продължават да са тези, на които се уповаваме като народ и, че с всички средства ще се стреми да помага на хората в затруднено положение и да полага необходимите грижи за тях.

 • ПРОВЕДОХМЕ ЗАЛЕСИТЕЛНА АКЦИЯ ЗАЕДНО СЪС СКАУТСКИЯ ОТРЯД КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

      Малките скаути от скаутски отряд „Вълците” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Вълчи дол, заедно с председателя на комисията – Мерткан Ибрямов и служители на Общинска администрация – Вълчи дол засадиха 100 дръвчета, спечелени от тях в играта „Когато станем 100 000 – ще посадим гора”, организирана от сайта gorata.bg.

      Залесителната акция, в която бяха засадени и борови дръвчета, осигурени от Община Вълчи дол, бе посветена на Седмицата на гората и Деня на Земята – 22 април.

      Като награда за своите усилия, малчуганите получиха от председателя на МКБППМН специални награди и си пожелаха засадените с любов дръвчета да се прихванат и да израснат големи и силни, защото чувството, че си създал живот с ръцете и сърцето си е прекрасно!

  Виж снимки...

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  ДО: „ЕЛИТ ТРАС СТИВ” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЙОРДАН РУСКОВ ДИМОВ


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни приходи", адрес: гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев”№1, ет.2, стая №209, при Димитрина Тончева Йорданова - Старши инспектор за връчване на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.з отДОПК №МД-АУ-2з88-1/01.оз.2017г., издаден от Община Варна..
   Прочети повече...

   

 • ПОКАНА

Допълнителна информация