Филтър
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК

  по изпълнение на проект  „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГСв с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”

   

  Договора за Безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-3.002-0009-C01относно изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, финансиран по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020 г. се сключи на 21.12.2016г.

  Към настоящия момент са проведени процедури по Закона за обществени поръчки ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПРЕДМЕТ:„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ" ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС3 “РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 “ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване” и Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане”и „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ"ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, ПРИОРИТЕТНА ОС3 “РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 “ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

  Предстои сключване на договорите с избраните изпълнители.

   

  Ръководител на проекта

  Диана Великова

 • МЕРТКАН ИБРЯМОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  С Решение №698/23.05.2017 г,. на свое извънредно заседание, Общински съвет – Вълчи дол избра за временно изпълняващ длъжността „Кмет на община” досегашният заместник-кмет Мерткан Ибрямов.

  Мерткан Аптулов Ибрямов е роден на 14.11.1980 година. Има магистърска степен по „Право” от Технически университет - Варна.

  От 2004 година е заместник-кмет на община Вълчи дол до 2013 година, когато става заместник-областен управител на Варна.

  През 2015 година отново е назначен за заместник-кмет на община Вълчи дол.

  Мерткан Ибрямов ще изпълнява възложените му функции до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Вълчи дол на предстоящите частични местни избори, до които се стига поради кончината на кмета на община Вълчи дол – Тошко Янев.

  Частичните местни избори трябва да бъдат насрочени с указ на Президента на Република България.

 • ...

   

  СКРЪБНА ВЕСТ

   

       На 17 май 2017 година, след кратко боледуване, почина кметът на община Вълчи дол  - Тошко Петров Янев.

      Спря да тупти едно голямо сърце, изцяло отдадено на хората!

       Господин Тошко Янев беше извор на неизчерпаем ентусиазъм, идеи и вдъхновение, човек на действията, за когото нямаше невъзможни неща, човек с голямо и топло сърце!

       За него Вълчи дол беше кауза!

       Скърбим за загубата на човека Тошко Янев, който беше и наш скъп приятел.

       В историята на нашия град той остави своя неизлечим отпечатък, който никога няма да бъде забравен!

       С кончината на господин Янев загубихме един достоен, истински човек!

       С нас завинаги ще остане неговият дух и завладяващият му пример.

       Общинска администрация – Вълчи дол изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на г-н Янев!

   

  Поклон пред светлата му памет !

  Поклон пред делото му!

   

  Поклонението ще се състои на 19 май 2017 година от 13:00 часа

  в храм “Св. Вмчк Димитър Солунски“ в село Брестак!

   

  За желаещите да отдадат последна почит към г-н Янев е осигурен транспорт от 12:00 часа на паркинга на административната сграда.

   

 • 19 май 2017 г. - Ден на траур на територията на Община Вълчи дол

  ОбС единодушно взе следното

  РЕШЕНИЕ № 696

  1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Вълчи дол обявява 19 май 2017 година за Ден на траур на територията на Община Вълчи дол във връзка със смъртта на Тошко Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Вълчи дол отменя провеждането на масови мероприятия на територията на община Вълчи дол, насрочени за 19 май 2017 година.


  Прочети повече...

   

 • Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вълчи дол“

  Проект  „Осигуряване на топъл обяд в община Вълчи дол“ , Договор №BG05FMOP001-3.002-0054-C01 по Оперативна програма за храни и/или Основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд“, бюджетна линия 2014BG05FM05FMOP001-03.01 стартира през месец Май 2016 година, като договорът беше сключен за срок до 30.04.2017 година. С Допълнително споразумение №01 срокът на Договора бе удължен до 31.12.2019 година. По проекта се предоставя „топъл обяд“ на 200 лица, попадащи в целевата група по проекта, а именно:

   

  -          скитащи и бездомни деца и лица;

  -          лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

  -          самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/.

   

  Лицата който попадат в тези целеви групи могат да подадат

  заявление всеки ден от 8:00 до 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Вълчи дол, ет. 2, стая 210 или при кмета на населеното място.

    

  Марин Маринов

  Администратор по проекта на общинско ниво

  Прочети повече...

 • ПОКАНА

   

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2016 ГОДИНА  

     На основание  чл. 140, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 4,ал.6 и ал.7 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол             

      Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-н Георги Тронков  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2016 година .

   Обсъждането ще се проведе на 22.05.2017г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

  Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2016г.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани, че на 12.05.2017 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
  Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
  Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.
  Орлин Кисьов
  /Регионален представител на КЗД- Варна/
  Тел. 052/600764
  GSM: 0876264473

  Прочети повече...

   

 • ЗАПОВЕД №370 от 02.05.2017 г.

  На основание чл.44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.23, ал. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и обявен конкурс за назначаване на Директор на Дирекция„Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация Вълчи дол

   Н А Р Е Ж Д А М:

   I.ПРЕКРАТЯВАМ конкурсна процедура за назначаване на Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация - Вълчи дол, обявен съгласно заповед №312 от 13.04.2017 г.

  Прочети повече...

   

Допълнителна информация