Филтър
 • Покана за консултации

  ОТНОСНО: Провеждане на консултации за съставяне на Секционни изирателни комисии ( СИК), при произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 91,ал.1,изр.второ и във връзка с чл.464,т.13 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с произвеждане на частични избори за кметове в община Вълчи дол, насрочени за 08 октомври 2017 година, Ви каня на 04.09.2017 година от 14,00 часа в Заседателна зала-1 етаж в Общинска администрация гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1 да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционни избирателни комисии(СИК)...
  Прочети повече...

   Предложение на СИК.

   

 • Частични избори за кметове, 2017 г.

   

  ЗАПОВЕД №870 / 06.10.2017

  На основание чл.44 ад. 1 гп.4 от ЗМСМА, във връзка с опазване на обществения ред при провеждането на частични избори за кметове на 08 октомври. '2017г.
  НАРЕЖДАМ:
  1. Забранявам продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Вълчи дол от 20.00 часа на 07.10.2017 година до 21.00 часа на 08.10.2017 го дина...

  ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017.


  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
  от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
  (чл.39, ал.1 от ИК)

  населено място .ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ., кметство ........., секция № 001

  Списък.


  ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017

  На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК и предвид предстоящото произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година...

  ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017.


  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

  населено място .МИХАЛИЧ+КРАКРА., кметство .....МИХАЛИЧ...., секция № 012

  Избирателен списък.


  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

  населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, секция № 001

  Избирателен списък.


  ЗАПОВЕД №758/31.08.2017 г.

   Във връзка с чл.8,ал.2 и чл.464,т.7 от Изборния кодекс

  ОБРАЗУВАМ:

  Избирателните секции в Община Вълчи дол във връзка с произвеждането на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година, както следва...

  Прочети повече...


  ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

  ОТНОСНО: Провеждане на консултации за съставяне на Секционни изирателни комисии ( СИК), при произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание чл. 91,ал.1,изр.второ и във връзка с чл.464,т.13 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с произвеждане на частични избори за кметове в община Вълчи дол, насрочени за 08 октомври 2017 година, Ви каня на 04.09.2017 година от 14,00 часа в Заседателна зала-1 етаж в Общинска администрация гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1 да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционни избирателни комисии(СИК)...
  Прочети повече...

   Предложение на СИК.

   


   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни...

  Списък на длъжниците...

   

 • РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА ШАМПИОНСКИЯ БАСКЕТБОЛЕН ОТБОР НА ГРАДА

      Ръководството на Община Вълчи дол посрещна в заседателната зала на Общината момичетата от шампионския баскетболния отбор на „Вихър” – Вълчи дол, които миналия месец завоюваха златните медали и шампионската титла на XXII Държавни игри на спортистите от малките селища.

      Временно изпълняващият длъжността кмет на община – Мерткан Ибрямов, председателят на Общинския съвет – Георги Тронков  и секретарят на Общината – Костадинка Петкова поздравиха шампионките за изключителното им представяне през цялата спортно-състезателна година, като им пожелаха да бъдат здрави, да постигат все по-големи успехи, да вярват в себе си и да се борят за мечтите си. Те благодариха на баскетболистките за това, че прославят името на Вълчи дол и подчертаха, че Общината ще продължава да прави всичко възможно за развитието на спорта.

      Момичетата от своя страна показаха последния си завоюван трофей – купата за 3-то място от XI Международен младежки баскетболен турнир „Посейдон-2017” в град Приморско, в който участват за четвърта поредна година  с финансовата подкрепа на Общината.

      Като награда за положените огромни усилия през годината, за постигнатите успехи и като израз на признателност и уважение, Община Вълчи дол подари на баскетболистките сакове с щампата на БК „Вихър” – Вълчи дол – необходима част от спортната им екипировка.

  Виж снимки...

   

 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ-23.08.2017

  23.08.2017 г.

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

   

   

  I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

   

  1. Дейност: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

   
   

  II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

   

   Ø  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ  поканаавтобиография;

   

   

  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 28.08.2017г.

  Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: оbа_valchidol@mail.bg

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

   III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване;

   

  До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

   

  ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

   

  В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

   

  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

   

  Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

   

   

 • ПОКАНА

   

 • РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА ШАМПИОНСКИЯ БАСКЕТБОЛЕН ОТБОР НА ГРАДА

      Ръководството на Община Вълчи дол посрещна в заседателната зала на Общината момичетата от шампионския баскетболния отбор на „Вихър” – Вълчи дол, които миналия месец завоюваха златните медали и шампионската титла на XXII Държавни игри на спортистите от малките селища.

   

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

   

 • ПОКАНА

   

 • Нови специалности във ВТУ „Тодор Каблешков"

 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017 ГОДИНА

  На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол=

  Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол  Мерткан Ибрямов кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на актуализирания бюджет  на Община Вълчи дол  за  2017 година

   Обсъждането ще се проведе на 29.08.2017г. от 10.00часа в заседателната  зала на  общината. 

  Материалите за обсъждане са  публикувани на сайта на община Вълчи дол.

  Приложения.

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ОТМЕНИ ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

   

      На последното си заседание Общински съвет – Вълчи дол взе решение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с което от 1 септември за ползване на детски ясли и детски градини родителите и настойниците не заплащат месечна такса.

      Промените в Наредбата са следствие от проведени срещи с директорите на учебните заведения  и направен анализ от страна на Общинска администрация по изпълнението на бюджета на Общината, на бройката деца, посещаващи детски ясли и детски градини и месечните постъпления от внесени дължими такси, от който става ясно, че към настоящия момент Община Вълчи дол може да освободи от дължими месечни такси родители, чиито деца посещават детските ясли и детските градини на територията на община Вълчи дол.

      По този начин Общината се надява, че посещаемостта на детските градини ще бъде увеличена и в тях ще бъдат обхванати максимален брой деца.

   

 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   

  № 370/20.7.2017г.

  гр. Девня

  ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ЦОЛОВ

  като разгледа докладваното гр. дело №490/2017 г. по опис на PC Девня, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на глава LI ГПК и е образувано по молба с правно основание чл.542, ал.1, вр. чл.549, ал.1 ГПК от лицето Валентина Недялкова Стоянова, ЕГН 6610241158, с искане да се обяви смъртта на неиния съпруг Стоян Желев Стоянов, ЕГН 5806047929, и да се разпореди издаване на съответен акт за...

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни...

  Списък на длъжниците...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  ДО:
  „ПАСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"ЕООД 148080690
  С.ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С.ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ДЖАЛАЛ ПАШАНДИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни...

  Прочети повече...

 • П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 02.08.2017 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 18.08.2017 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

   Прочети повече...

 • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   

      Уважаемипредставители на заинтересовани страни, местна общност, участници в МИГ и др.,

      През 2016г. СНЦ “МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ разработи Многофондова стратегия за ВОМР с участието на 3 фонда по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г...

    Прочети повече...

    Анкета за избор на стратегия...

   

 • ГРАФИК


  За приемните дни и часове на граждани от началника на РУ - Девня.
  Прочети повече...

   

Допълнителна информация