Филтър
 • ГРАФИК ЗА СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО

  Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и извозването в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2019 г„ както следва...

  Прочети повече...

   

 • Ръководството на Община Вълчи дол награди ученици, предотвратили разрастването на пожар

   

  Заместник-кметовете на община Вълчи дол - Мерткан Ибрямов и Преслав Петров поканиха на среща-разговор ученици от СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол и наградиха децата, които са и участници в младежките противопожарни отряди  „Млад огнеборец” за бързата им и своевременна реакция за предотвратяването на пожар.

  Прочети повече...

   

 • СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА 16-24 ОКТОМВРИ 2018 - ПО СЛУЧАЙ 16 ОКТОМВРИ 2018 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРЕХРАНАТА V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“

  На 16 октомври 2018 със специална пресконференция стартира първата НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА ЗА ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА. СЕДМИЦАТА е част от инициативата ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА на Фондация „Българска месна традиция“...

  Прочети повече...

   

 • ПОКАНА

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3043/22.08.2018г.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

  Списък на задължените лица...

   

 • ПОКАНА

  Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва...

  Прочети повече...

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани, че на 05.10.2018 г. от 10.00 – 12.00 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

  Прочети повече...

   

Допълнителна информация