Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.
   
  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

  Прочети повече...

   

 • Поздрав

   

           Уважаеми дами и господа жители на Община Вълчи дол,
  В обръщението си към  вас бих искал да  благодаря за усилията на всички за постигане на по-добри
  резултати, за постигнатите успехи на изминалата 2018 година в една доста предизвикателна във финансово – икономическо
  отношение ситуация. Работата на общината в повечето случай остава незабележима за жителите , но ние се страем и полагаме усилия да правим най-доброто  , кандидатствайки по различни Европейски програми се стремим да подобряваме инфраструктурата  и битовата  среда на общината. От името на Община Вълчи дол и лично от мое име сърдечно Ви поздравявам с най – светлия християнски празник – Рождество Христово и с настъпването на Новата 2019 година.
  Пожелавам на всички една светла Коледа  и щастливо посрещане на Новата Година!Нека 2019 година Ви донесе опимизъм , здраве , благополучие и успехи!Бъдете живи и здрави , щастливи и добронамерени!Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успехи и носят удовлетворение и радост , а мирът и радостта на този празник да Ви съпътства през цялата година.


  Пожелавам на Общинският съвет да намери пътя към консенсуса и конструктивизма. Всяка нова година е най-подходящият момент за ново начало!
  На общинска администрация – Вълчи дол, пожелавам да бъде максимално близо до хората, да работи за възраждане
  на икономиката на общината ни, което да донесе по-високи доходи  на нашите семействата.
  На гражданите на Община Вълчи дол,  пожелавам да съумеем да създадем такава жизнена среда, че младите хора да намират
  реализация в родния ни град и смисъл да остават тук, а не да търсят препитание другаде.
  Пожелавам на себе си и съгражданите си да бъдем добри хора, да бъдем честни и принципни, да живеем по-добре и спокойно
  и да се научим да сбъдваме мечтите си!

  Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

 • ОБЯВА

  На основание чл.26, ал.1 и ал. 4 от Закона за нормативните актове , Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища по Доклада от кмета на Община Вълчи дол, относно : Мотивите и Проекта на Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Вълчи дол...

  Прочети повече...

  Мотиви;

  Проект наредба.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.
   
  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

  Прочети повече...

   

 • Община Вълчи дол първа подаде за безвъзмездно финансиране пореден инфраструктурен проект

  Първият постъпил проект след одобряване на Стратегията на МИГ „Възход“ е на Община Вълчи дол.  

  Общината кандидатства с разработен проект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище  „Свети Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“ по открита от Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

  Прочети повече...

   

Допълнителна информация