Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Моля, явете се в дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

   

 • ПРОТОКОЛ

  Днес, 27.06.2018г. съгласно заповед № 718/12.06.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „Подкрепи ме, за да успея” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 комисия в състав...

  Прочети повече...

   

 • П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

  Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 19.06.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

  Прочети повече...

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ.ма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите:

  1. Дейност: „Ранна интервенция на уврежданията’;

  2. Дейност: „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина”.

  II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

  > ПСИХОЛОГ              Автобиография;               Покана-прием;


  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от

  17.00 ч. на 26.06.2018г.

  Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация    на адрес гр.

  Вълчи дол пл. „Христо Ботев" №1 всеки работен ден (понеделник - петък)    от    08,00 до

  17.00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -    по електронен път на адрес: oba valchidol@mail.bg

  -    на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1

  111.    Подбора на кандидата протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  • Събеседване;

  До по - нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
  ‘Янлестща във вашето бъдеще!  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Развитие на човешките ресурси "2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ.ма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите...

  Прочети повече...

 • Първа копка на басейна

  На 15.06.2018 г., в присъствието на представители на ръководството на Общински съвет и Общинска администрация -  Вълчи дол, се откри строителната площадка. Обектът е финансиран от ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2018 и съфинансиран със средства на Община Вълчи дол. Спортната база е разположена в имотa на градския стадион „Петко Сираков“ в гр. Вълчи Дол.

  Прочети повече...                  Виж снимки...

   

   

 • ПОКАНА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2017 ГОДИНА

   

  Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-жа  Яна Михалева  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2017 година .

  Обсъждането ще се проведе на 21.06.2018г. от 13.00 часа в заседателната  зала на  общината.

   Доклад;

 • ПОКАНА

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 13.06.2018 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията...

  Прочети повече...

 • MИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ОБЛАСТИ А ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ГР. ВАРНА

  3 A II O В Е Д
  № РД 18-10-211 rp.Bapna, 17.05.2018 r.

  На основание чл.19, ал.9 и ал.4, т.4 от Закона за администрацията, чл.З, ад.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с писмо изх.№ 91-614/09.05.2018 г. на директора на дирекция „Сигурност” на МЗХГ, наш вх.№ РД-0 5-761-(1)/16.05.2018 г., е цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и горските територии, земеделската продукция и сгради, и спазването па правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, съгласио Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г...

    Прочети повече...

   

   

 • Откриване на паметна плоча на Христо Ботев в село Щипско

   

  В Деня на Ботев, паметна плоча на великия българин, поет, публицист, общественик и революционер – Христо Ботев бе открита в село Щипско, община Вълчи дол.

  Прочети повече...                 Виж снимки...

   

   

   

Допълнителна информация