Филтър
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Моля, явете се в дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

   

 • ПРОТОКОЛ

  Днес, 27.06.2018г. съгласно заповед № 718/12.06.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „Подкрепи ме, за да успея” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 комисия в състав...

  Прочети повече...

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ.ма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите:

  1. Дейност: „Ранна интервенция на уврежданията’;

  2. Дейност: „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина”.

  II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

  > ПСИХОЛОГ              Автобиография;               Покана-прием;


  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от

  17.00 ч. на 26.06.2018г.

  Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация    на адрес гр.

  Вълчи дол пл. „Христо Ботев" №1 всеки работен ден (понеделник - петък)    от    08,00 до

  17.00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -    по електронен път на адрес: oba valchidol@mail.bg

  -    на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1

  111.    Подбора на кандидата протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  • Събеседване;

  До по - нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
  ‘Янлестща във вашето бъдеще!  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Развитие на човешките ресурси "2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

   

 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

  Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ.ма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите...

  Прочети повече...

Допълнителна информация