ОБЯВА

от 10.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително е отворен втори прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект

BG05M90P001-2.040-0024-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата патронажна грижа. Патронажната грижа ще е вид мобилна форма на социална услуга и ще включва комплекс от услуги като:

1.        помощ в дома, която включва социални контакти и др.;

2.       медицински услуги, недублиращи тези предоставяни от НЗОК - мерене на кръвно,

поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;

3. психологическа подкрепа, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот, да изпълняват социално значими роли и да бъдат активно участващи и допринасящи граждани в обществения живот.

 

За ползване на услугата могат да кандидатстват:

1.      Възрастни хора над 65 г.1 с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Вълчи дол;

2.        Хора с увреждания и техните семейства, в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Вълчи дол.

 

Жителите на Общината, които попадат в гореописаните рискови групи по проекта и желаят да получават услугата патронажна грижа, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицински специалист, психолог, социален работник и сътрудник социални дейности.

Екипът за управление и Екипът за изпълнение на проекта ще извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата патронажна грижа.

Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите за потребители в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, информационно обслужване, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

 

Декларация лични данни потребители;

 

Декларация ползване социални услуги;

 

Заявление потребител;

1Следва да се има предвид, че „лице над 65 годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване” се разбира лице, навършило 66 годишна възраст.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация