ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2016-2020г.

BG05FMOP001-03.02

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИДОЛ”

по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020г.

по

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

 Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

 

                                                            Topal_obyad_motiv.jpg

 

 

      Социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол”към 31.12.2019г. се предоставя на територията на Община Вълчи дол на 350 лица.

От датата на стартирането на проекта – 01.05.2016г. общо с натрупване 527 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

Ежедневно в работните дни на 350 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и понякога десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите. Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

Община Вълчи дол в качеството си на бенефициент по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол” извършва  подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдет включени като потребители на социалната услуга по прозрачен начин ив съответствие с принципите за зачитане на личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.

Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление-декларация до Кмета на Община Вълчи дол. На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

В проекта, като потребители на социалната услуга могат да бъдат включвани единствено лица попадащи към една от основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд, съгласно Наредба №РД-07-01 от 04.04.2016г. за реда и условията  за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Крайният подбор на потребителите се извършва на база утвърдена от Кмета  на Община Вълчи дол „Методика за подбор на потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол” от постоянно действаща комисия, назначена със Заповед на Кмета на общината, в която има представтиле на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол. Комисията разглежда всички входирани заявления и не се допуска включване на лица като потребители, които не попадат в някоя от групите по Наредбата.

Считано от 30.10.2019г. срокът за изпълнение на проекта по искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол и впредвид констатираните потребности, се удължи до 30.04.2020г. Дейностите се реализират с подкрепа на Фонда за европейско подпомагане  на най-нуждаещите се лица /ФЕНПЛ/ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане /ОПХ. Финансирането е в размер на 684 817.72 лв.

С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин се предоставят съпътстващи дейности, предвидени в допълнение към предоставянето на „топъл обяд”.  Реализирането на  съпътстващи мерки спрямо потребителите, се изразяват в индивидуално консултиране за ползване на административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене, консултиране относно възможностите за ползване на други предоставяни социални услуги, както и други актуални подкрепи, предвид възникналите нужди и проблеми.

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие.

 

 

 

 

Стилияна Стоянова

Администратор на проекта

Additional information