ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата:  Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Логопед) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1.       Основни изисквания

 

          да са физически лица;

          да имат висше образование – логопед, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

         да познават нормативната уредба в областта на предучилищната подготовка у закрила на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;

         да притежават компютърна грамотност;

         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

         да не са в конфликт на интереси;

         да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея”   на

 община Вълчи дол

 1.2.       Специфични изисквания

 Ще се счита за предимство:

          да имат практическа работа с деца с увреждания;

         да познават спецификата на социалната работа, здравната дейност и педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.;

 
 

 2.       Условия на поканата

 Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т.1 квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 08.01.2021г.

 Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09,00 до 16,00 часа.

 Документите могат да се изпращат:

 -                      по електронен път на адрес: оЬа Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

  

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ;

 Автобиография;


Инвестира във вашето бъдеще!

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на           Европейския съюз

 

 

                                  

 

Допълнителна информация