ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД

 

 

На основание влязло в сила на 29.12.2020 г. Решение №357 на Общински съвет Вълчи дол, по Протокол №21 от проведено на 09.12.2020 г. заседание, прието на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 21, ал.1 и ал.2, чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на  Закона за публичните предприятия и чл. 17, ал.1 и ал.2 от Наредбатаза реда за упражняване правата на собственост на община вълчи дол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Община Вълчи дол

 

ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД, при следните условия:

1.             Срок за възлагане на управлението на дружеството – 3 години и месечно възнаграждение – една минимална работна заплата;

 2.             Кандидатът, избран за управител да отговаря на следните изисквания:

 2.1. да има завършено висше образование, специалност „Фармация“, професионална квалификация „Магистър – фармацевт“; 

 2.2. да има най-малко 5 години професионален опит; 

 2.3. да не е поставен под запрещение; 

 2.4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

 2.5. да не е лишен от правото да заемат съответната длъжност; 

 2.6. да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 2.7. да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 2.8. да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие; 

 2.9. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са член на политически кабинет и секретар на община; 

 2.10. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 2.11. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; 

 2.12. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; 

 2.13. да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

 

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1.             Заявление за участие в конкурса по образец;

 2.             Копие от диплома за завършено висше образование;

 3.             Копие от документи доказващи притежавания професионален опит;

 4.             Копие от документ за самоличност;

 5.             Свидетелство за съдимост;

 6.             Професионална автобиография;

 7.             Удостоверение за липса на задължения към община Вълчи дол;

 8.             Бизнес програма за срока на договора за възлагане на управлението и конкретно за всяка година, която следва да осигури изпълнението на икономическите показатели, заложени в бизнес задачата, както и разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството.

 

ІІІ. Правила относно провеждането на конкурса:

 

Конкурса ще се проведе на три етапа: – 1. Проверка на документите; 2. Оценка на бизнес програмата и 3. Събеседване.

Комисията определена от Общински съвет проверява документите на кандидатите и допуска до конкурса всички, които отговарят на обявените изисквания.

 В седемдневен срок след изтичане на срока за представянето на документите членовете на комисията разглеждат постъпилите документи за участие в конкурса и писмено уведомяват допуснатите кандидати, включително чрез електронна поща ако кандидатите са посочили такава. В 10 /десет/ дневен срок след писменото уведомяване за допускане до участие в конкурса, комисията оценява представената бизнес програма.

 До събеседването се допускат кандидати получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от много добър 4,50.

 Оценката се формира въз основа на следните критерии:

 1.             Степен на реална приложимост на поставените цели в програмата;

 2.             съответствие на програмата с нормативната уредба;

 3.             съответствие на формулираните цели и задачи с вида на дружеството и с предмета на дейност;

 4.              съответствие на разработения проект с обективното състояние на дружеството;

 

 Кандидатите постигнали оценка на разработката не по-ниска от много добър 4,50 се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството в съответствие с политиката на общината, както и заложеното в бизнес задачата.

 2. Степен на познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на дружеството;  

 3. Способност да планират и вземат управленски решения.

 При провеждане на събеседването членовете на конкурсната комисия задават едни и същи въпроси на всички кандидати, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидата се счита успешно издържал събеседването.

 Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори.

 Оценката получена от разработката на програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6.

 Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по-ниска от мн. добър 4,50. Комисията обобщава получените резултати и предлага на Общинския съвет да утвърди, класиралият се на първо място кандидат.

 В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и предлага за одобрение от Общинския съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници.

 В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50 Общинския съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по същия ред.

 В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да удължи срока за подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува на интернет страницата на община Вълчи дол.

 В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, процедурата по конкурса се прекратява и се внася докладна записка до Общински съвет с проект за решение за провеждане на нов конкурс.

 IV. Място и срок на подаване на документи:

 Обявлението за провеждането на конкурса се публикува на интернет страницата на община Вълчи дол. Документите по раздел ІІ т.1-8 се приемат в 7-дневен срок, считано от 05.01.2021 г., в деловодството на Общински съвет – Вълчи дол, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч.

 Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т.2-8 се подават в непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на конкурса, името и адреса на участника и се завеждат в деловодството на Общински съвет – Вълчи дол.

  Заявление;

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

 Кмет на Община Вълчи дол

 04.01.2021 г.

 гр. Вълчи дол

 

 

 

Допълнителна информация