ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 по трудово правоотношение при 4 /четири/ часов работен ден

 на основание чл. 91 от Кодекса на труда

  

1.             Кратко описание на длъжността: Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Вълчи дол, координира и контролира дейността на звената по чл.5, ал. 6 от ЗУТ и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.

 

2.             Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания:

 

·               Висше образование, Образователно-квалификационна степен: „Магистър“;

                Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;

 

·               Специалност: „Архитектура“

 ·               Професионален опит: 3 години трудов или служебен стаж на сходна позиция или минимален ранг ІV младши;

 

·               Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ;

 

·               Специфични изисквания, установени с нормативен акт: да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда;

 

·               Да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

 

·               Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;

 

·               Да не са поставени под запрещение

 

·               Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА и други специализирани законови нормативни актове.

 

·               Да притежава познания в работата на общинската администрация;

 

·               Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми;

 

·               Предимство – професионален опит в общинска администрация;

 

·               Способност да работи добре под напрежение, оперативност, комуникативност, отговорност, етичност, лоялност;

 

3.      Необходими документи за участие в конкурса:

 

1.             Писмено заявление за участие в конкурса – по образец;

 

2.             Автобиография, съдържаща минимум следните данни: лични данни на кандидата, вид и степен на завършеното образование, допълнителна квалификация, ако е налице такава, професионален опит, компютърни и други технически умения, чужди езици;

 

3.             Диплома за завършено висше образование и удостоверение за пълна проектантска правоспособност, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

 

4.             Документи за допълнителна квалификация, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

 

5.             Документи за трудов /служебен/ стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;

 

6.             Заверено копие от документ за самоличност;

 

7.             Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец;

 

8.             Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата

 

4.             Начин на провеждане на конкурса – конкурса ще се проведе на три етапа: 1-допускане по документи; 2-писмен изпит – решаване на тест; 3-интервю

 

5. Размер на основната месечна заплата от 340 лв. до 1100 лв.

 

6.Място и срок за подаване на документите

 

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки работен ден, от 08:00 до 17:00 ч., в деловодството на Община Вълчи дол, в срок до 27.04.2021 г. включително.

 

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Община Вълчи дол, както и на официалният сайт на Община Вълчи дол - www.valchidol-bg.com

 

За информация: 0883 422105, лице за контакти: Наталия Димова – юрисконсулт в дирекция АПИО.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС;

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 107а, ал.1 от КТ.

 

Допълнителна информация