Община Вълчи дол стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Процедурата  по избор на членове на Съвета на децата е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

     Съгласно раздел III от Процедура по избор на членове на Съвета на децата/Общинско ниво/, кметовете на общини информират чрез местните средства за масово осведомяване за възможността за участие в подбор в следните направления :

1.      Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2.       Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3.       Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4.       Индивидуални кандидатури.

 

   Желаещите да кандидатстват за членове на Съвета на децата, следва да изпращат документи за кандидатстване до 24 май 2019г. на ел. адрес: град Вълчи дол, пл. Христо Ботев №1 /e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

   В срок до 30 май 2019г. със своя заповед, кметът на община Вълчи дол назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета. В състава на комисията следва да влизат: експерт от общинска администрация, представител на местните медии, един общински съветник, един представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

    Комисията извършва подбор на подадените кандидатури съгласно посочени в Процедурата критерии и изготвя предложение до кмета на Община Вълчи дол, което съдържа по три кандидатури за членове на Съвета по всяко от горепосочените четири направления, класирани в низходящ ред. Подбор се извършва само в направленията, по които са постъпили кандидатури.

     В срок до 10 юни 2019г. Кметът изпраща одобрените предложения на комисията до Областния управител.

Процедурата по подбор продължава на областно и национално ниво.

 

  Приложение 1

Формуляр

Мотивационно писмо        

Допълнителна информация