Обяви

 

25.04.2017 г.

Уведомително писмо

От Христо Стойчев Хърсев
Фирма „Крис-61" ЕООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия...

Прочети повече...


21.04.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

Инвестиционно предложение: „Ремонт и благоустрояване” в УПИ ІІ, кв. 34 по плана на град Вълчи дол, област Варна

  Прочети повече...


21.04.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на площадно (улично) пространство” между кв. 34, кв. 36, кв. 44 и кв. 45 по плана на град Вълчи дол, област Варна...

  Прочети повече...


  18.04.2017 г.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка...

Прочети повече...


 

 11.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК


ДО:
„ЕЛИТ ТРАС СТИВ” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЙОРДАН РУСКОВ ДИМОВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни приходи", адрес: гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев”№1, ет.2, стая №209, при Димитрина Тончева Йорданова - Старши инспектор за връчване на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.з отДОПК №МД-АУ-2з88-1/01.оз.2017г., издаден от Община Варна...
 Прочети повече...10.04.2017 г.

ОБЯВА ЗА

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

Ще се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост...
 Прочети повече...

 


 05.04.2017 г.

ЗАПОВЕД

№284 от 11.04.2017 г.

    На основание чл.44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.23, ал. 1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и обявен конкурс за назначаване на Директор на Дирекция„Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация Вълчи дол

Н А Р Е Ж Д А М:

I.ПРЕКРАТЯВАМ конкурсна процедура за назначаване на Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“ в Общинска администрация - Вълчи дол, обявен с моя заповед №252 от 28.03.2017 г.

 II.Заповедта да се публикува на информационното табло в Информационнен център и на интернет страницата на общината - www.valchidol-bg.com.

 III.Да бъде прекратена конкурсната процедура в Административния регистър.

 IV.Изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Вълчи дол.

 Настоящата заповед да сведе до знанието на посочения в нея служител за сведение и изпълнение.

 Контрола по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.


05.04.2017 г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изграждане на „Съоръжение за добив нa етерични мacлa, чрез парна дестилация на тревна зелена маса от маточина“

в УПИ I - ПСД, УПИ III - ПСД, кв. 6 по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол

а основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обм. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. и дои.) и в съответствие с инвестиционния процес, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС, от ЕТ„ГИАСО - ДОБРОМИР ВЪЛЧЕВ”, с адрес гр. Вълчи дол, ул. "Оборище" № 19, управител Добромир Вълчев....

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности...

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности...

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности...

 Прочети повече...


05.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-407 / 05.04.2017 г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 254/ 29.03.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-158 и УПИ V-157 в кв. 37 по плана на е. Добротич.


05.04.2017 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-408 / 05.04.2017 г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 255/ 29.03;2017 г. за изработване на ПУП-ПР за УПИ VI-364 в кв. 34 по плана на с. Генерал Киселово.


04.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-505 / 04.04.2017 г.

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 267/03.04.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX и УПИ X в кв. 64 по плана на гр. Вълчи дол, като се обособява едно УПИ XII-за ПСД - вторични суровини.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.


 03.04.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08-01-488 / 03.04.2017 г.

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 266/03.04.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI в кв. 79 по плана на гр. Вълчи дол, като от УПИ VI се обособяват два нови УПИ -УПИ VII-за производствени нужди и УПИ VIII-за производствени нужди.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.


28.03.2017 г.

 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

    В Общинска администрация – гр. Вълчи дол е постъпило писмо от Областния управител на област с административен център Варна, относно организирането и провеждането на процедура за избор на членове на Съвета за децата, консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

    Подробна  информация за процедурата за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от председателя на ДАЗД и необходимите документи за кандидатстване може да намерите ТУК.

  Кандидатурите могат да бъдат изпратени на следния ел. адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , в срок до 24.05.2017г.


28.03.2017 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ  

за провеждане на  конкурс за назначаване на директор на дирекция в Общинска администрация – Вълчи дол

 Прочети повече...


28.03.2017 г.

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия...

 Прочети повече...


23.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:
 
Във връзка с изпълнение на заповед РД-17-7706-97/10.03.2017 на Областния управител на област с административен център - Варна и заповед РД3200-25/22.03.2017 на Министъра на Околната среда и водите,
Общинска администрация уведомява:
1. Времето до 31 октомври 2017 година е определено като пожароопасен сезон;
2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места.
4. Съгласно чл. 162 от Закона за опазване на околната среда, глобата нарушение на този закон за физически лица е от 200 до 20 000 лева, а за юридически - от 5 000 до 500 000 лева.
 
 
 

22.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, чс на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за У НИ XV-172 в кв. 22 но плана на с. Добротич. собственост на Гюлшен Мехмед Хюсеин и Станислав Алексиев Славков.
Прочети повече...


20.02.2017 г.

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС 

за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години след провеждане на публично оповестен конкурс, помещения с площ 71 кв.м. със стаут- аптека за готови лекарствени продукти, находящи се в сграда на поликлиника /публична общинска собственост/, намираща се в УПИ ХII-154,  кв. 18 по плана на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Прочети повече...


16.02.2017 г.

ПОКАНА
за участие в пресконференция, финансирана със средства на община Вълчи дол по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС
в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”
ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

Прочети повече...


13.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срока за подаване на заявления за разпределение на пасища и  мери  за стопанската 2017/2018г. изтича на 10.03.2017г. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • ·          Копие от документ за самоличност за физическите лица;
  • ·         Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код  за юридическите лица;
  • ·         Копие от регистрационна карта за земеделски производител;
  • ·         Декларация за липса на данъчни задължения;
  • ·         Справка за вписани животни в животновъден обект;

 


03.02.2017 г.

ОБЯВА
От: ЗП ДЕЛЯН ЯНЕВ БОЙКОВ

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Модернизиране на земеделското стопанство чрез изграждане на навес”...

Прочети повече...


 

01.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани, от днес 01.02.2017г„ ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти от МОСВ и ПУДООС: Национална Кмпания „За чиста околна среда - 2017г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам .


Прочети повече...


30.01.2017 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1/30.01.2017 г.

Днес на 30.01.2017г., съгласно заповед № 55/18.01.2017г. на Кмета на Община Вълчи дол за проверка за съответствие с обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите и последващо събеседване за дейностите по проект,,Подкрепи ме, за да успея” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в състав:

Прочети повече...


25.01.2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
„Добротич Уинд” ЕАД, гр. София, бул. „Симеоновско шосе”, 99 Б, на основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:    „Изграждане на ветроенергиен парк в землището на с.

Добротич, община Вълчи дол” .

Срещите ще се проведат на 24 февруари 2017 г. от 11 часа - в община Вълчи дол и от 12.30 часа в село Добротич.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ), е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 16 часа в стаи 202-203 на общината и в кметството на селото.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет-страницата на РИОСВ-Варна на адрес: www.riosv-varna.org.

Писмени становища могат да се представят в кметствата или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Миглен Тодоров, моб. тел. 0895 75 67 54.


25.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
във връзка с Покана за участие с проектни предложения в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017г. ”, на тема: „ Обичам природата -и аз участвам ” МОСВ и ПУДООС

Уважаеми съграждани, от днес 01.02.2017г., ръководството на Общинска администрация - Вълчи дол съвместно с учебните заведения намиращи се на територията на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за учебните заведения за безвъзмездно финансиране на проекти от...

прочети повече...


18.01.2017 г.

Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

Прочети повече...


17.01.2017 г.

К О Н К У Р С

 за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години след провеждане на публично оповестен конкурс, помещения с площ 71 кв.м. със стаут- аптека за готови лекарствени продукти, находящи се в сграда на поликлиника /публична общинска собственост/, намираща се в УПИ ХII-154,  кв. 18 по плана на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Прочети повече...


16.01.2017 г.

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните имоти общинска собственост...

Прочети повече...

 


 

09.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

 Общинска администрация  Вълчи дол уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на общината Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ обявява заповедите на Кмета на Община Вълчи дол, относно ползването на полските пътища за стопанската 2016/2017г, както следва:

 

гр. Вълчи дол  

Заповед; 

с Бояна  

заповед;

с. Брестак  

заповед;

с. Войводино  

заповед;

с. Генерал Киселово  

заповед;

с.  Генерал Колево  

заповед;

с.  Добротич  

заповед;

с. Есеница  

заповед;

с.  Звънец  

заповед;

с.  Изворник  

заповед;

с. Искър  

заповед;

с.  Калоян  

заповед;

с.  Караманите  

заповед;

с.  Кракра  

заповед;

с.  Метличина  

заповед;

с. Михалич  

заповед;

с. Оборище  

заповед;

с.  Радан Войвода  

заповед;

с. Стефан Караджа  

заповед;

с. Страхил  

заповед;

с. Червенци  

заповед;

с. Щипско  

заповед;

 


 

09.12.2016 г.

ОБЯВА

„НАПРЕДЪК БОЖКО” ООД с.Есеница,общ.Вълчи дол, обл.Варна

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НЕОБХОДИМО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ВЪВ ФЕРМИТЕ НА ПРИЗНАТАТА ГРУПА „НАПРЕДЪК БОЖКО” ООД

Прочети повече...

Информация;


 

02.12.2016 г.

ОбщинаВЪЛЧИ ДОЛобявява процедура за изборна партньорски организации в идейна концепция за приобщаване науязвими групи

Прочети повече...


18.11.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „Стили Агро” ЕООД гр. Варна , ул. „Александър Дякович” № 31
БИК 103776845

Уведомяваме Ви, че „Стили Агро” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на два броя водовземни съоражения,система за напояване и закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на Стили Агро ЕООД...

Прочети повече...


18.11.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
изх. № РД 08-01-1493/18.11.2016 г.

              На основание чл. 129, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1175/09.11.2016 г. на Кмета на Общината за одобряване  на ПУП – ПРЗ  (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за изменение на действащия ПУП за УПИ ХХ в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, с възложител «Розмар» ЕООД.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд – Варна.


16.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
От: Фирма „Крис-61” ЕООД БУЛСТАТ 200878466,
Адрес: гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Стамболийски" 53

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:
1.    От 21.11 до 23.11.2016 г. от до 10.00 часа ще се проведе третиране на...

Прочети повече...


09.11.2016 г.

ОБЯВА
От: „НЮ ИМИДЖ 77” ЕООД
На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./


УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширяване на земеделско стопанство, създаване на овощни трайни насаждения, навес за селскостопански инвентар и продукция, поставяне на видеонаблюдение с автономно фоговолтаично захранване и монтиране на телена ограда”...

Прочети повече...


04.11.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021 г.)    |

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата та условията и реда та извършвано на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., поел. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни в Черноморски район (2016-2021 г.)...


Прочети повече...


31.10.2016 г.

„Инсталиране на Възобновяеми Енергийни Източници - Автономни фотоволтаична соларни система на БАЗОВА СТАНЦИЯ № 4141 на „TELENOR” находища се ПИ 024027 в землището на с. Г. Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна.
Уведомление;

Информация;

Обява;


31.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН (2016 - 2021 г.)

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., поел. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни в Дунавски район (2016 - 2021 г.)...

Прочети повече...


13.10.2016 г.

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-2066/14.09.2016г. наш вх.№ РД-04-65(9)/14.09.2015г. на Комисията, назначена със Заповед №РД-16-17-7/01.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ АУ-41-7/29.08.2016г. за землището на  с. Метличина, ЕКАТТЕ 47874,  общ. Вълчи дол, обл. Варна

ЗАПОВЕД

 за

гр. Вълчи дол    
с. Бояна    
с. Брестак    
с. Войводино    
с. Генерал Киселово    
с. Генерал Колево    
с. Добротич    
с. Есеница    
с. Звънец    
с. Изворник    
с. Искър    
с. Калоян    
с. Караманите    
с. Кракра    
с. Метличина    
с. Михалич    
с. Оборище    
с. Радан Войвода    
с. Стефан Караджа    
с. Страхил    
с. Червенци    
с. Щипско    

 


11.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-523/08.09.2016 г. от „ТЕРМО ЛИДЕР” ООД, представлявано от Тодор Янчев Янчев със седалище и адрес на управление: 9154 гр. Аксаково, ул. Ееорги Петлешев 1А, ЕИК 201826052 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното...

 Прочети повече...


11.10.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-545/19.09.2016 г. от „НОЕМА 55” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик - Мартин Илиев Иванов със седалище и адрес на управление: 9136 с. Падина, община Девня, ЕИК 203151415 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното...

 Прочети повече...


07.10.2016 г.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Мрежови експлоатационен подрайон - Добрич

До
г-н Кмета на Община Вълчи дол

гр. Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев“ №1

Относно: писмо с изх. № РД-7700-554(1) /29.09.2016г.

Уважаеми, Господин Кмет

В отговор на Ваше писмо до нас и проведена среща с зам. кмета на гр.Вълчи дол - инж. Димитринка Димитрова, Ви уведомяване за предстоящ ремонт на мълниезащитно въже...

 Прочети повече...


03.10.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ.4 АЛ. 2 ОТ

НУРИОВОС

1. Възложител; ”Агро 03” ООД ЕИК 103834196 с адрес : гр.Вълчи дол, ул. Кирил и Методий” 15 А, община Вълчи дол, област Варна , представлявано от Янчо Василев Янчев в качеството му на Управител, телефон за контакти: 0888008199, e-mail: agro Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ...


 Прочети повече...


28.09.2016 г.

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО

 Проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от Община Вълчи дол” приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Кандидати, допуснати до интервю, които по автобиография отговарят на изискванията за опит и образование...

 Прочети повече...


 20.09.2016 г.

 на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО  НАДДАВАНЕ  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следнитe имоти общинска собственост...

 Прочети повече...


20.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Уведомяваме Ви. че в ДВ бр.73/16.09.2016г. са обявени кадастралните карти и кадастрални регистри на землищата в общ. Вълчи дол. а именно: земл. гр. Вълчи дол, с. Брестак, с. Ген. Киселово, с. Караманите, с. Метличина и с. Червенци.
        Уточняваме, че данните са само за имотите, отразени в картите на възстановената собственост.

 Прочети повече...

 


 16.09.2016 г.

 Изх. № РД 32-00-133/16.09.2016 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: «Ремонт на Народно читалище „Димитър Благоев-1907” гр. Вълчи дол». Читалището има намерение да кандидатства с проект от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 Прочети повече...


14.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Уведомяваме Ви. че в ДВ бр.70/09.09.2016г. са обявени кадастралните карти и кадастрални регистри на землищата в общ. Вълчи дол. а именно: земл. е. Бояна, земл.с. Добротич, земл. е. Есеница, земл. с. Ген. Колево, земл. е. Искър, земл. с. Изворник, земл. с.Калоян, земл. е. Михалич, земл. с. Оборище, земл. с. Радан войвода, земл. с. Щипско, земл. с. Стефан Караджа, земл. с. Страхил, земл. с. Войводино и земл. с. Звънец .
        Уточняваме, че данните са само за имотите, отразени в картите на възстановената собственост.

 Прочети повече...


12.09.2016 г.

Списък на данъчно задължени лица с просрочени задължения към Община Вълчи дол

 Прочети повече...


26.08.2016 г.

Списък на данъчно задължени лица с просрочени задължения към Община Вълчи дол

 Прочети повече...


23.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Инвестиционно предложение: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Вълчи дол, по обособени позиции ”...

 Прочети повече...


 

22.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване) за изменение на действащия ПУП за УПИ XX в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, с възложител „РОЗМАР” ЕООД...

 Прочети повече...


22.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на основание чл. 124а, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закон за устройство на територията, със Заповед № 859 от 19.08.2016 г. на Кмета на община Вълчи дол е разрешено изработване на ПУП-ПР за У ПИ II-141 в кв. 28 по плана на с. Стефан Караджа, собственост на Небие Ерхан Османова.

 Прочети повече...


22.08.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на основание чл. 124а, ал. 2, ал. 5 и ал. 7 и чл. 150 от Закон за устройство на територията, със Заповед № 860 от 19.08.2016 г. на Кмета на община Вълчи дол е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива - инвестиционни проект и ПУП-ПРЗ за ПИ № 683 в кв. 93 по плана на с. Червенци, собственост на Георги Веселинов Дяков.

 Прочети повече...


15.08.2016 г.

ПОКАНА за участие в Начална пресконференция финансирана по проект «Подкрепи ме, за да успея»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Начална пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002- С01 за изпълнение на проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол.
      На 02.септември.2016г.(петък) от 11:00 часа в гр. Вълчи дол, ул. «Хр.Ботев» №1, (сградата на Общинска администрация, ще се състои Начална пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002- С01 за изпълнение на проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол.

Покана;

Програма;


03.08.2016 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Караманите, община Вълчи дол.
Целта на инвестиционното предложение на общината е подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Брестак. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за ограничаване загубите на ценен природен ресурс, какъвто е питейната вода.

 Прочети повече...


03.08.2016 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Генерал Киселово, община Вълчи дол.
Целта на инвестиционното предложение на общината е подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Брестак. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за ограничаване загубите на ценен природен ресурс, какъвто е питейната вода.

 Прочети повече...


03.08.2016 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Брестак, община Вълчи дол.
Целта на инвестиционното предложение на общината е подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Брестак. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за ограничаване загубите на ценен природен ресурс, какъвто е питейната вода.

 Прочети повече...


28.07.2016 г.

Списък на данъчно задължени лица с просрочени задължения към община Вълчи дол

 Прочети повече...


28.07.2016 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
фирма “Розмар” ООД ЕИК: 103773722 Адрес: Александър Стамболийски No. 55 град, Вълчи Дол

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „ Изграждане на земеделска база за разполагане на земеделска техника”...

 Прочети повече...


28.07.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Вълчи дол област Варна съобщава, че организира среща за обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Вълчи дол (ОУПО Вълчи дол ), както и на доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУПО Вълчи дол...


 Прочети повече...

ЕО на предварителен проект на ОУПО Вълчи дол;

Предварителен проект на ОУПО Вълчи дол.


22.07.2016 г.

ОБЯВА ЗА ТЪРГ


 Прочети повече...


22.07.2016 г.

Изх. № РД 0801-915/22.07.2016 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на достъпна среда. Община Вълчи дол има намерение да кандидатства с проект за: „Осигуряване на достъпна среда в обществени сгради” по проект „Красива България”...


 Прочети повече...

 


 

14.07.2016 г.

ЗАПОВЕД НА КМЕТА

ЗАБРАНЯВАМ:

Движението на превозни средства, теглени с животинска тяга без престилки/чохли на животните за недопускане на замърсявания по улиците на населените места в община Вълчи дол.


 Прочети повече...


 

  07.07.2016 г.

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 


     Прочети повече...

 


 

  04.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВАРНА, ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ 


     Прочети повече...

 


 

 15.06.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Д О  З Е М Е Д Е Л С К И Т Е  П Р О И З В О Д И Т Е Л И

Прочети повече...

 


 

03.06.2016 г.

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за

Прочети повече...


03.06.2016 г.

К О Н К У Р С

За продажба на имот Общинска частна собственост № 000151, представляваща ерозирана нива с площ от 210,335 дка, находящ се в землището на с.Щипско Община  Вълчи дол, АОС № 2744/03.12.2015 г., при следните условия...

Прочети повече...


02.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

     Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 638/31.05.2016 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПР  за УПИ VІІ–204  в кв. 20 по плана на с. Добротич, собственост на Камен Любенов Костадинов с цел промяна на дворищната регулация по имотните граници.

    Заповедта не подлежи на обжалване.


 25.05.2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция “Дунавски район” и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи...
Прочети повече...


 25.05.2016 г.

Данъчно задължени лица с просрочени задължения


 25.05.2016 г.

Списък на  за допуснатите и недопуснатите кандидати

ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: Директор на дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост” и Директор на дирекция „Инвестиционна политика и
хуманитарни дейности” в Административно звено: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЪЛЧИ ДОЛ

Прочети повече...


20.05.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Христо Стойчев Хърсев
Фирма „Крис-61"ЕООД ,БУЛСТАТ 200878466

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:
Прочети повече...


 

Във връзка със стартирането на Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ О Б Я В Я В А ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ...

Прочети повече...


17.05.2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)...
Прочети повече...


16.05.2016 г.

ПРОТОКОЛ
Днес 28.04.2016 г. в изпълнение на Заповед № 281/04.02.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, гр. София, издадена на основание § 49 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите и Заповед № РД 09-581/20.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, се събра комисия в състав:
Прочети повече...


12.05.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчeв Малчев ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.’Тенерал Колев ” №12

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...


05.05.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Христо Стойчев Хърсев   
Фирма „Крис-61"ЕООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол, ул."Ал.Стамболийски" 53
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


05.05.2016 г.

 СЪОБЩЕНИЕ

               На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Вълчи дол съобщава, че за изясняване на обществения интерес във връзка с преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС на Инвестиционното предложение на „ТЕРМО ЛИДЕР” ООД за изграждане на «Ферма за екстензивно отглеждане на риба в яз. „Оборище” и изграждане на рибовъдно стопанство, включващо садкова инсталация и брегово съоръжение за интензивно отглеждане и продажба на риба в акваторията на яз. Оборище, землище на с. Оборище, община Вълчи дол, област Варна» е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2.

               Информацията за инвестиционното намерение е на разположение на гражданите в сградата на община Вълчи дол, ет. 2, ст. 203 в продължение на 14 дни, считано от 06.05.2016 г. за изразяване на становища.


05.05.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.

1. Обявявам конкурс за две работни места за следните длъжности...

Прочети повече...


04.05.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Вълчи дол съобщава, че за изясняване на обществения интерес във връзка с преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС на Инвестиционното предложение на „НОЕМА 55” ЕООД за изграждане на...

Прочети повече...


04.05.2016 г.

Национална кампания „Великден за всеки“ „Дари празник за баба и дядо“


Уважаеми дами и господа,
НСОРБ е партньор на кампанията „Великден за всеки“ - „Дари празник за баба и дядо“, инициирана от Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова. Както знаете, целта на кампанията е във връзка с наближаващите Великденски празници, е ваучери да бъдат подпомогнати възрастните хора, чиито пенсии са незначително по-големи от определения от Правителството праг за подпомагане.
Писмо;

Списък;


28.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр.29/12.04.2016г. са обявени кадастралните карти и кадастрални регистри на землищата в общ. Вълчи дол .
Прочети повече...

 


26.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53
за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На 28.04 2016 г. от 6.00 до 10.00 и от 19.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на Пшеница Солигор карантинен срок 35 дни, при доза 70 мл/дка Третирането се извършва срещу вредители : Жълта ръжда...
Прочети повече...


26.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 От Павлина Стефанова Любенова ЕГН -6810175351 Фирма - Агросмарт БГ ЕООД ЕИК 201081726
Адрес: гр.Варна, ул.Мадара №28,ет.2,ап.9
за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме:

1. На 27.04.2016г.-01.05.2016г. от 6.00 до 11 часа и от 18.30 до 20.00 часа
Ще се проведе третиране на пшеница с препарат/продукт...

 Прочети повече...


19.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „АКРАПОВИЧ-2010” ООД гр. Варна за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – Садкова инсталация и брегова база за отглеждане и продажба, в акваторията на яз. Есеница, община Вълчи дол, област Варна”.

              Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията, траспорт и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.

              Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14–дневен срок, считан от 20.04.2016 г. за изразяване на  становища.


13.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-97/01.03.2016 г. от „АГРИА СТИЛИ” - ЕООД, представлявано от Георги Стилиянов със седалище и адрес на управление гр. Вълчи дол, ул. Климент 4, ЕИК 148072583 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното:

Прочети повече...


11.04.2016 г.

 ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

 Провеждане на второ обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие на МИГ“Възход“ за участници, местна общност и заинтересовани страни от цялата територия на МИГ

 Уважаеми дами и господа-представители на заинтересованите страни,

 МИГ“Провадия, Ветрино  и Вълчи дол“ организират първо обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие!

 Прочети повече...


11.04.2016 г.

 ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

 Провеждане на първо обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие на МИГ“Възход“ за участници, местна общност и заинтересовани страни от цялата територия на МИГ

 Уважаеми дами и господа-представители на заинтересованите страни,

 МИГ“Провадия, Ветрино  и Вълчи дол“ организират първо обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие!

 Прочети повече...


 

08.04.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 


 06.04.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920 Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 


 05.04.2016 г.

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

I. Продажба на имот и вещи частна общинска собственост...


Прочети повече...

 


 04.04.2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Прочети повече...


 04.04.2016 г.

Данъчно задължени лица с просрочени задължения


30.03.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от Фирма "Крис-61"

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от
отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни
дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...


30.03.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от Фирма "Крис-61"

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от
отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни
дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...


 30.03.2016 г.

Уважаеми Господин Кмет,
В община Суворово постъпиха уведомителни писма от фирма „Агросмарт" ЕООД и фирма „БГ Агро земеделска компания" ЕООД, с което ни уведомяват за предстоящо третиране на посевите от пшеница в землището на гр.Суворово от 01.04.2016 г. до 05.04.2016 г.. Има местности граничещи със землището на гр.Вълчи дол.

Моля, предприемете действия за опазване на пчелните семейства.


Приложение:
1.Писмо изх. №00102/24.03.2016г. и скица
2.Писмо изх. №00104/24.03.2016 г. и скица

Прочети повече...


 

 30.03.2016 г.

Уважаеми Господин Кмет,
В община Суворово постъпиха уведомителни писма от фирма „Агросмарт БГ" ЕООД и фирма „БГ Агро земеделска компания" ЕООД, с което ни уведомяват за предстоящо третиране на посевите от пшеница в землището на гр.Суворово, има местности граничещи със землището на гр.Вълчи дол.

Моля, вземете мерки за опазване на пчелните семейства. Приложение:

1.Писмо изх. №0087/16.03.2016г. и скица
2.Писмо изх. №0088/16.03.2016 г. и скица

Прочети повече...


30.03.2016 г.

ОБЯВА
В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4 , ал. 1 от “Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство,дейности и технологии”(обн.ДВ.бр.25/2003) „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД гр.Аксаково, ЕИК 201826052, уведомява за инвестиционното си намерение екстензивно отглеждане на риба в язовир „Оборище“ и изграждане на рибовъдно стопанство включващо садкова инсталация и брегово съоръжение за интензивно отглеждане и продажба на риба. По-подробна информация за инвестиционното предложение се намира в кметство на община Вълчи дол и РИОСВ-Варна.


30.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 


30.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


30.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


 30.03.2016 г.

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.76 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

 ОБЯВЯВА К О Н К У Р С

 за продажба на имот, частна общинска собственост УПИ ХХ, кв.20, представляващ прилежащ поземлен имот  с площ 5 264 /пет хиляди двеста шестдесет и четири/кв.м. находящ се в землището на гр-Вълчи дол, АОС № 850/10.03.2006г., при следните условия:

-         Първоначалната конкурсна цена на имот УПИ ХХ, кв.20, АОС № 850/10.03.2006г, частна общинска собственост е 25 257,00лв/дведесет и пет хиляди двеста петдесет и седем лв/.

-         Приобретателят да посочи размерът на инвестициите, които ще бъдат извършени в имота, като същите не могат да бъдат под 180 000 лв./сто  и осемдесет хил. лв./

-         Приобретателят се задължава да разкрие минимум 6 работни места в обекта до 24 месеца от закупуването му;

-         Задължение за запазване на разкритите работните места в години;

 1. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 04.04.2016 г. до 03.05.2016 г. от 8.00 ч. до 16.00 ч..

   2. Конкурсни книжа могат да бъдат закупени от 04.04.2016 г. до 03.05.2016г.в стая № 211, ет.2 в административната сграда на Община Вълчи дол, всеки работен ден, срещу представен документ за платена такса в размер на 10 /десет/ лв без ДДС.

   3.Депозита е в размер на 5 051,40 лв/пет хиляди петдесет и един лв. и четиридесет ст./ и се заплаща в брой или по банков път – превод по сметка на Община Вълчи дол.

   4. Предложения за участие в конкурса се приемат до 16.00 часа на 03.05.2016 г. в сграда на ОбА Вълчи дол- партер, център за услуги и информация.

ЗА СПРАВКА и информация Милка Янева ет. 2, стая 211 на ОбА Вълчи дол тел. 05131/2315 вътр. 212.


 23.03.2016 г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...


 

23.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със задълженията на кметствата произтичащи от чл. 9 на Наредба № 15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и от чл. 112 на Закон за защита на растенията за условията и реда за оповестяване на дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия с наземна и авиационна техника,

              Община Вълчи дол призовава собствениците на пчели и пчелни семейства, на основание чл. 8 и чл. 9 от Закон за пчеларството да регистрират/актуализират собствеността си в съответното кметство.

              Съгласно  чл. 8, ал. 4 от закона, за регистрацията не се заплаща такса.


22.03.2016 г.

Данъчно задължени лица с просрочени задължения


 

21.03.2016 г.

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД”

 На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на всички представители на местната общност на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол...

Прочети повече...

 


10.03.2016 г.

ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници От местната общност-представители на различни сектори на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на НПО/Читалища/Клубове и Сдружения от цялата територия на МИГ;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на местния бизнес-микропредприятия, малки и средни предприятия, занаятчии, кооперации от цялата територия на МИГ;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационни среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 участници за сектора на селското стопанство и земеделие от цялата територия на МИГ;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на хората е увреждания, малцинства, клубове на инвалиди, социални заведения и служби, НПО на различните етноси на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол;
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране е местната общност за най-малко 20 участници за сектора на МЕСТНАТА ВЛАСТ-администрация, Общински съветници, Кметове, специалисти от ОбА в Общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол;


02.03.2016 г.

ОБЯВА
За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ "ТЕЛКО ИНФРАСТРУКТУРИ" ЕООД гр.Русе, ул.Църковна независимост 18, ет.1, тел.0^885876756 - инж.Радулов, упълном.лице /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/ има следното инвестиционно предложение: Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Телко Инфраструктури" ЕООД на територията на общ. Вълчи дол...

Прочети повече...


 

 15.02.2016 г.


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.76 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За продажба на имот Общинска частна собственост № 000151, представляваща ерозирана нива с площ от 210,335 дка, находящ се в землището на с. Щипско, АОС № 2744/03.12.2015 г., при следните...
Прочети повече...


 15.02.2016 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА на основание чл.56, ал.1 от НРПУРОИ на ОбA Вълчи дол

обявява публичен търг  с  явно наддаване за...

Прочети повече...


 10.02.2016 г.

На .основание чл. 4 ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Вълчи дол обявява
на заинтересованите лица и общественост, че:

има следното инвестиционно намерение: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци...

Прочети повече...

 


01.02.2016 г.

КОМАНДВАНЕ  НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна  9000,  ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259

 

О Б Я В А

 за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Прочети повече...


 20.01.2016 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Въввръзка с проектнаСНЦ“МИГ-Възход“ поподмярка 19.1 „Помощзаподготвителнидейности” намярка „Воденоотобщноститеместноразвитие’' поПрограмата за развитие населските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР),

подкрепенаотЕвропейскияземеделскифондзаразвитиенаселскитерайони (ЕЗФРСР)
КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Прочети повече...

Анкетна карта.


 

СЪОБЩЕНИЕ                              

Общинска администрация Вълчи дол напомня:

 

        Всички ползватели на постоянно затревени площи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01.02.2016г. трябва да закупят животни, чиито брой и вид да съответства на наетите площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица. Съгласно чл.37, ал.4 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от  притежаваните  или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория.

        В случай, че до определения срок тези изисквания не бъдат изпълнени, Общината ще  предприеме действия по привеждане в съответствие на договорите за наем с определената норма, проверки на място и евентуално прекратяване на договорите за наем.

        За стопанската 2016/2017г. заявления по чл.37 и от ЗСПЗЗ се подават до Кмета на Общината, в срок до 10 март, към което се прилагат и необходимите документи.

Протокол / 12.02.2016 г.

Списък на свободните пасища за стопанската 2016 - 2017 г.

 

20.01.2016 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“  поподмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Прочети повече...


19.01.2016 г.

 На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 29, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол и с цел осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони на територията на Община Вълчи дол.
Прочети повече...


11.01.2016 г.

Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол
за периода 2014-2020 г.

 ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ПРОЕКТ

 Програма;

Приложение 1;

Приложение 2;

Приложение 3;

Получени становища.

 

 

23.12.2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

 ...

1. Обявявам конкурс за четири работни места за следните длъжности: Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „ Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ -1 щатна бройка.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

    Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК -2 „Лгро ГТ” в имог № 034027 о г землището на с.Искър, е ЕКА ГТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

    Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане па ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Агро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 

15.12.2015 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ЕИК: 000093474, адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост” при Община Вълчи дол, тел: 0898 826 685, уведомява обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол...

 Прочети повече...


07.12.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево, постоянен адрес: гр. Генерал Тошсво, ул. Янтра- промишлена зона , тел. 05731 5096; 05731 2924
Упълномощен представител: Дарина Бангиева, С8М 0886737335
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Лгро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска о.ласт, с цел напояване на земеделски култури.

Прочети повече...


 07.12.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

 

по Приложение № 2 към чл. 6

  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

  І. Информация за контакт с възложителя:

  1.    Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, ЕКАТТЕ: 84022, актуван с ЛОС № 446/27. 12. 2000г., с площ 68,151 дка и начин на трайно ползване: язовир, публична общинска собственост, Ви уведомяваме, че...

Прочети повече...


06.11.2015 г.

На основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.2015г.)

ЗАПОВЕД

 за

гр. Вълчи дол

Заповед;

Приложение; 

с Бояна

Заповед;

Приложение;

с. Брестак

Заповед;

Приложение;

с. Войводино

Заповед;

Приложение;

с. Генерал Киселово

Заповед;

Приложение;

с.  Генерал Колево

Заповед;

Приложение;

с.  Добротич

Заповед;

Приложение;

с. Есеница

Заповед;

Приложение;

с.  Звънец

Заповед;

Приложение;

с.  Изворник

Заповед;

Приложение;

с. Искър

Заповед;

Приложение;

с.  Калоян

Заповед;

Приложение;

с.  Караманите

Заповед;

Приложение;

с.  Кракра

Заповед;

Приложение;

с.  Метличина

Заповед;

Приложение;

с. Михалич

Заповед;

Приложение;

с. Оборище

Заповед;

Приложение;

с.  Радан Войвода

Заповед;

Приложение;

с. Стефан Караджа

Заповед;

Приложение;

с. Страхил

Заповед;

Приложение;

с. Червенци

Заповед;

Приложение;

с. Щипско

Заповед;

Приложение;

 


 

 30.10.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ

Прочети повече...

 

19.10.2015 г.


ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Червенци;

29.10.2015 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Бояна;

Брестак;

Ген. Киселово;

Добротич;

Есеница;

Искър;

Калоян;

Караманите;

Кракра;

Михалич;

Радан Войвода;

Стефан Караджа.


16.10.2015 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

 ЗАПОВЕДИ 

     На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

Вълчи дол;

Войводино;

Ген. Колево;

Звънец;

Изворник;

Метличина;

Оборище;

Страхил;

Щипско.


12.10.2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение От „Черноморска технологична компания” АД - гр. София
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице/
гр. София, бул. „Арсеналски” № 7, БУЛСТАТ 813101815
/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

 

Прочети повече...


09.10.2015 г.

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

 

Прочети повече...


 07.09.2015 г.

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ По чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС

ОТНОСНО: Подадени възражения след проведени обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „Регионално депо за отпадъци - регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово


 07.09.2015 г.

Отговор на възражение от представители на обществеността от гр. Вълчи дол и с.  Войводино.


 07.09.2015 г.

Отговор на възражение на жители на с. Венчан по доклада за ОВОС на регионално депо за отпадъци на регион Провадия.


 

 

02.09.2015 г.

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


На основание чл.43, ал.1 от Закона за концесиите, Община Вълчи дол Ви уведомява, че открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ : Поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с начин на трайно ползване „язовир“, с площ 68,151 дка, актуван с АОС №446/27.12.2000г...
Прочети повече...


 

25.08.2015 г.

О Б Я В А

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВЪЛЧИ ДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, ОБЯВЯВА РЕГИСТРИТЕ НА ИМОТИТЕ И КАРТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2015-2016 ГОДИНА

ОСЗ – ВЪЛЧИ ДОЛ


18.08.2015 г.