Обяви

 

 

 

16.03.2018 г.      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ        103535920

Адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски „53

                                        

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия


В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провевдане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

13.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВА                                            

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г

С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                        

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост:

· Кабинет №1 с площ 13.20 кв.м. и 6.00 кв.м. общи части на втори етаж в сграда на здравна служба, находяща се в УПИ II, кв. 54 по плана на с. Брестак, АОС №9/10.12.1996 г.

  Прочети повече...

 

 

 

07.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                              

 изх. № РД08-01-306 / 01.03.2018                                         

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 212/ 28.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище с. Брестак.
  Прочети повече...

 

 

02.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

 

 за инвестиционно предложение

от Община Вълчи дол, ЕИК: 000093474, гр. Вълчи дол, ул. „Асен Златаров”№36...

  Прочети повече...

 

20.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 137/ 15.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 35506.26.17 по КК на землище с. Калоян.

  Прочети повече...

 

 

13.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                

Инвестиционно предложение: «Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност».

  Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ V в кв. 43 по нлана на гр. Вълчи дол.

 Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, чс е издадена заповед № 143/ 07.02.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв. 79 по плана на гр. Вълчи дол.
 Прочети повече...

 

 

 

01.02.2018 г.                              

 

 

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

             

Община Вълчи дол уведомява населението на с.Бояна, с.Войводино, с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил, че в ДВ БР.9/26.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на Бояна, с.Войводино,с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил

Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“. Справки по кадастралните карати могат да се правят и в кметствата на горепосочените населени места., в срок до 26.01.2018г.

 

 

26.01.2018 г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-72/26.01.2018

                             

               На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 101/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-126 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.       

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                       

изх. № РД-08-01-71/26.01.2018                                 

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 99/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-36 и УПИ VII-36 в кв. 5 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.    

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-70/26.01.2018

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство па територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 33/ 04.01.2018 г. за изработване на Г1УП-ПЗ за УПИ V в кв. 43 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

23.01.2018 г.

 

 СЪОБЩЕНИЕ                                                                       

                             

                Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

               Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 

23.01.2018 г.

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

                             

                    На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД,

гр.Варна, пк 9000, ул.“Генерал Колев“12

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски кулгури“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв.м и ПИ с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв.м, трайно предназначение на териториите-земеделски, начин на трайно ползване-ниви, разположени в местност „Ястепенски трап“, в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ГИФТА“АД, с  възложител „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД            /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Цветан Дучев -Мениджър проект, гр. Варна, пк 9000, ул. “Генерал Колев“12 , Tel: + 359 887721172, ел. поща (е-mail):  www.bgagro.bg

      Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, Община   Вълчи дол и кметство с. Щипско.

 Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и ОС

 

 

22.01.2018 г.

   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                   

 

                  Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

                Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 

 

04.01.2018 г.

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                    

 

Община Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №908/14.12.2017г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път“, собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2017/2018г., както следва:

гр. Вълчи дол   заповед;

Приложение; 

с Бояна   заповед;

Приложение;

с. Брестак   заповед;

Приложение;

с. Войводино   заповед;

Приложение;

с. Генерал Киселово   заповед;

Приложение;

с.  Генерал Колево   заповед;

Приложение;

с.  Добротич   заповед;

Приложение;

с. Есеница   заповед;

Приложение;

с.  Звънец   заповед;

Приложение;

с.  Изворник   заповед;

Приложение;

с. Искър   заповед;

Приложение;

с.  Калоян   заповед;

Приложение;

с.  Караманите   заповед;

Приложение;

с.  Кракра   заповед;

Приложение;

с.  Метличина   заповед;

Приложение;

с. Михалич   заповед;

Приложение;

с. Оборище   заповед;

Приложение;

с.  Радан Войвода   заповед;

Приложение;

с. Стефан Караджа   заповед;

Приложение;

с. Страхил   заповед;

Приложение;

с. Червенци   заповед;

Приложение;

с. Щипско   заповед;

Приложение;

 

 

 

 

 

 

07.12.2017  г.  

Изх. № РД 08-01-1617/19.12.2017 г.

 На основание чл. 6, ал. 10, т. I от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩЕНИЕ

    Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на „Витис Блек Сии” ООД за «Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в ПИ с идентификатор 14667.33.204 в местността „Липова гора" в землището на е. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, област Варна».
    Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.
    Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14-дневен срок, считано от 20.12.2017 г. за изразяване на становища, мнения, възражения.

 

 

 

07.12.2017  г.  

Изх. № РД 08-01-1541/07.12.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: „Реновация на открит басейн за обществено ползване и пространството около него в УПИ І, кв. 85 по плана на град Вълчи дол”...

 Прочети повече...

 

 

 

02.11.2017  г.  

ПРОТОКОЛ

Днес 02.11.2017 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия Вълчи дол във връзка с изпълнението на Заповед №РД 17-7706-300/27.10.2017 г. на Областния управител на област с административен център Варна, като се взеха следните решения...

 Прочети повече...

 

 

01.11.2017  г.                

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 ог Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г....

 Прочети повече...

 

 

23.10.2017  г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. №РД9400-19/23.10.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план -план за регулация и застрояване) за УПИ IV-865 кв. 37 по плана на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

19.10.2017  г.  

Изх. №  РД 08-01-1369/19.10.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: «Основен ремонт и реконструкция на площадно пространство – централна градска част в гр. Вълчи дол», УПИ III, кв. 34, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна ...

 Прочети повече...

 

 

19.10.2017  г.  

О Б Я В А

от

“Булгартрансгаз” ЕАД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

за инвестиционно предложение „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „Очистно съоръжение (ОС) ВЪЛЧИ ДОЛ - Кранов възел (КВ) ПРЕСЕЛКА“...

 Прочети повече...

 Виж карта...

 

 

18.10.2017  г.  

Изх. №  РД 08-01-1368/18.10.2017 г.

         На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: «Подобряване на образователната инфраструктура на Община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски”, УПИ І, кв. 34 по плана на гр. Вълчи дол»...

 Прочети повече...

 

 

 

10.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-895/07.09.2017 г. наш вх.№ РД-04-66(11)/07.09.2017 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-17-17-7/01.08.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ АУ-41-13/29.08.2017 г.: за землищата на

 

гр. Вълчи дол  

Заповед; 

с Бояна  

заповед;

с. Брестак  

заповед;

с. Войводино  

заповед;

с. Генерал Киселово  

заповед;

с.  Генерал Колево  

заповед;

с.  Добротич  

заповед;

с. Есеница  

заповед;

с.  Звънец  

заповед;

с.  Изворник  

заповед;

с. Искър  

заповед;

с.  Калоян  

заповед;

с.  Караманите  

заповед;

с.  Кракра  

заповед;

с.  Метличина  

заповед;

с. Михалич  

заповед;

с. Оборище  

заповед;

с.  Радан Войвода  

заповед;

с. Стефан Караджа  

заповед;

с. Страхил  

заповед;

с. Червенци  

заповед;

с. Щипско  

заповед;

 

 

 

 

04.10.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ . ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН'

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 62а. ал.1 от Закона та волите. Директорът на БасеГшова лирекинн „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ". ia водовземане чрез нови водовтемни съоръжения - тръбни кладенци ТК-1 „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ - Щннско"...

 Прочети повече...

 

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 9400-16/13.09.2017

 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №781/11.09.2017г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв.1 по плана на с. Михалич...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1287/13.09.2017

 

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед  № 785/11.09.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ Ш-214 и УПИ 1У-215 в кв. 30 по плана на с. Калоян, с цел промяна на вътрешната дворищна регулация по имотната граница....

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1286/13.09.2017

 

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 784/11.09.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 34 по плана на гр. Вълчи дол, като към УПИ II се приобщава алеята между кв. 34 и кв. 34а от ОК 125' до ОК 70'...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1285/13.09.2017

 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №780/11.09.2017г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 12574.59.57 по Кадастрална карта на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1278/12.09.2017

 

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 786/11.09.2017 г. за одобряване на попълването на КП и изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ Ш-72,76 в кв. 2 по плана на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1261/05.09.2017

 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №781/11.09.2017г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв.1 по плана на с. Михалич...

 Прочети повече...

 


Допълнителна информация