Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-01;

Срокове и цени:

  • Обикновена - 14 дни - 8лв;
  • Бърза - 5 дни 16лв;
  • Експресна - 24 часа - 24лв;

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на

услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 115-116, чл. 140, чл. 180, чл. 228

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) - чл. 49б, чл. 55 ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл. 104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ -

т. 1 от Приложение 1.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
4.1. Механизъм на извършване на услугата:
4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист в дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията;

4.1.5. Услугата се извършва от: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производството е предназначено да предостави на собственик на недвижим имот (поземлен имот /ПИ/, урегулиран поземлен имот /УПИ/, сграда, част от сграда или съоръжение) актуални изходни данни за местоположението на имота и неговите устройствени показатели

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване на скица за недвижим имот по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”. Служител прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване на скица за недвижим имот изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за издаване на скица за недвижим имот, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, УТ за изпълнение на услугата;

• Служител извършва необходимата проверка и изготвя скицата. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служителят уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Така изготвената скица се поднася за подпис от главния експерт по „Устройство на територията”;

• Готовите скици се вписват в регистъра на изготвените скици и им се поставя пореден номер;

• След изтичане на срока определен от размера на заплатената такса, заинтересуваното лице подало заявление за издаване на скица за недвижим имот получава готовата скица от Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол или Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ връчването на готовия документ.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06,00 Административно обслужване.