Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-02;

Срокове и цени:

  • Обикновена поръчка - 14 дни - 25лв;

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на община;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е иниииирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 115-116, чл. 140, чл. 180, чл. 228

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) - чл. 49б, чл. 55 ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл.7-9, чл. 104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ -

т. 21 от Приложение 2.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно ЗУТ и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:
4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.
4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист, дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Главния архитект на Община Вълчи дол, Дирекция „Устройство на

територията и общинска собственост”, УТ;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на Община Вълчи дол, Дирекция

„Устройство на територията и общинска собственост”, след изготвяне на скицата за

недвижимия имот;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащия подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти, както и с нанесении линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл . 36 от ЗУТ.

■ Процедурата започва с искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като заявителят собственоръчно попълва заявление за издаване на виза за проектиране по образец в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост", адресирана до Главния архитект на Община Вълчи дол;

■ Служител прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1 от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата, полага подпис;

■ Заинтересованото лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол или превежда по банков път, такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол за което му се издава приходна квитанция;

■ Заинтересованото лице прилага към заявлението за издаване на виза за проектиране, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол, откъдето получава входящ номер;

■ Окомплектованото с изискуемите документи заявление за издаване на виза за проектиране прието от служител от Информационен център за административно обслужване се внася в дирекция „Устройство на територията и общинска собстнеост", Устройство на територията за изпълнение на услугата от Главния архитект;

■ Служител извършва необходимата проверка, прави копие (извадка) от действащия ПУП, включвайки в обхвата на визата поземления имот и съседните му ПИ, У ПИ с означени налични сгради и постройки;

■ Така изготвената скица се поднася на Главния архитект за задаване на необходимите параметри след което полага подпис;

■ Заинтересованото лице подало заявлението получава изработената скица с указан начин на застрояване-виза за проектиране от Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол или от Устройство на територията, срещу документ за самоличност и полагане на подпис удостоверяващ, връчването на готовия документ;

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00

Административно обслужване.

Additional information