Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-03;

Срокове и цени:

  • Обикновена поръчка - веднага

                    - за скица - 4лв;

                    - за виза - 10лв;

Описание:

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Главен архитект на община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 115-116, чл. 140, чл. 180, чл. 228

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) - чл. 49б, чл. 55 НАРЕДБА № 3/28.04.2005 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ - чл. 35, ал. 1 ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл. 104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ т. 2 от Приложение 1.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
4.1. Механизъм на извършване на услугата:
4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Оригинална скица;

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист в дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”;

4.1.4. Резолира се до: Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, УТ за презаверяване на скица и до Главния архитект на Община Вълчи дол за презаверяване на скица с указан начин на застрояване (скица-виза);

4.1.5.У слугата се извършва от: служител УТ към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията за презаверяване на скица и от Главния архитект на Община Вълчи дол за презаверяване на скица с указан начин на застрояване (скица-виза);

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производството е предназначено да предостави на собственик на недвижим имот (поземлен имот /ПИ/, урегулиран поземлен имот /УПИ/, сграда, част от сграда или съоръжение) презаверка на скица, на която е изтекъл шестмесечния срок в случай, че в този период не е настъпила промяна в границите или собствеността на недвижимия имот.

Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление презаверка на скица/скица с указан начин на застрояване на недвижим имот от издаването на която са изтекли шест месеца по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията (УТ). Служителят прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за презаверка на скица/скица с указан начин на застрояване на недвижим имот от издаването на която са изтекли шест месеца изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за презаверка на скица/ скица с указан начин на застрояване на недвижим имот от издаването на която са изтекли шест месеца, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, УТ за изпълнение на услугата;

• Служител извършва необходимата проверка и изпълнява презаверката на скица. Презаверката на скица с указан начин на застрояване (скица-виза) се извършва от главния архитект на общината. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служителят уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Презаверената скица се поднася за подпис от главен експерт УТ, а скицата с указан начин на застрояване (скица-виза) от главния архитект;

След изтичане на срока определен от размера на заплатената такса, заинтересуваното лице подало заявление презаверка на скица/скица с указан начин на застрояване на недвижим имот от издаването на която са изтекли шест месеца получава готовата скица от Устройство на територията срещу документ за самоличност и подпис удостоверяващ получаването на скицата.

Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00
4.2.
Административно обслужване.