Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-05;

Срокове и цени:

  • В рамките на един работен ден - 1лв за формат А4, 3лв за формат А3;

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е иниииирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ -

т. 5 от Приложение 1.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост.

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”;

4.1.4. Резолира се до: Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.5. Услугата се извършва от: служител по Устройство на територията към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производството е предназначено да предостави на собственик на недвижим имот (поземлен имот (ПИ), урегулиран поземлен имот (УПИ), сграда, част от сграда или съоръжение) извадка (копие) от кадастралните и регулационни планове, регистрите към тях, копие от геодезически карнети, регистри и др., копие от документи (PC, Протокол за строителна линия и др.) съхранявани в Устройство на територията.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията. Служител от дирекцията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол -Приложение 1, т. 5, за което му се издава приходна квитанция;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Служителят осигурява, копието на документа и неговата заверка „вярно с оригинала".

• Готовият документ се получава от Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ връчването.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.

Additional information