Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-08;

Срокове и цени:

  • Удостоверения за областна администрация - 14 дни - 5лв;
  • Удостоверение, че имотът не е общински - 14 дни - 5лв;
  • Заверка от Дирекция УТОС - Общинска собственост - 14 дни - 5лв;
  • Заверка на молби декларации - 14 дни - 5лв;

Описание:

 1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 115-116;

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) - чл. 49б, чл. 55; ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл. 104-109; ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС) - чл. 8, чл. 62;

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ЗС) - чл 77, чл. 79;

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК) - чл. 5 8 7;

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ - т. 10 от Приложение 1.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
4.1. Механизъм па извършване на услугата:
4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Скица на недвижимия имот;

• Попълнен формуляр на молба-декларация в 3 екземпляра;

• Разрешение за строеж (за строежите/обектите в имота);

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Директора на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.5. Услугата се извършва от: служител УТ, служител ОС към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” и служител към Дирекция МДТНП;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Целта на производството е да се издаде удостоверение от Общината, необходимо на физически или юридически лица при придобиване собствеността върху недвижим имот по т.нар. давностно владение (давност).

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за заверяване на молба-декларация за снабдяване с документ за собственост и издаване на удостоверение за областни администрация по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията. Служител от УТ прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол - Приложение 1, т. 10 за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за заверяване на молба-декларация    за    снабдяване    с    документ    за    собственост и    издаване    на

удостоверение за областна администрация изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата    Инструкция за извършване на    услугата и ги подава    в

Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за заверяване на молба-декларация    за    снабдяване    с    документ    за    собственост и    издаване    на

удостоверение    за областна    администрация, прието от    служител    в

Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Служител от УТ към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” извършва необходимата проверка на приложените документи. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служителят уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• При пълен комплект от документи се имотът се описва и се изготвя базисната пазарна цена на имота;

• Молбата-декларация и удостоверението се заверяват от служител ОС към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” и служител към Дирекция МДТНП;

• Определя се допълнителното заплащане за изготвяне на БПЦ в размер на 0,5% от стойността на оценката на имота; за заверка от МДТНП и ОС по 5,00 лв.;

• Изготвените удостоверения и молбата-декларация се поднасят за подпис от Директора на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” .

• Готовото удостоверение се извежда с изходящ номер от главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване”;

• Заверената молба-декларация и удостоверението за областна администрация се получават срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ връчването на готовия документ от Устройство на територията;

• След заверяване на молбата-декларация от областна администрация, заинтересуваното лице представя същата за подпис от секретаря и кмета на общината, след което й се поставя изходящ номер.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00

Административно обслужване.