Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-07;

  • Срокове и цени:
  • 14 дни - 20лв на строеж;

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 115-116, чл. 175 ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) - чл. 52 ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл. 104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ - т. 8 от Приложение 1.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

•    Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Геодезическо заснемане на обекта;

•    Удостоверение от Общинска служба по земеделие гр. Вълчи дол за нанасяне на имота в КВС на съответното землище (за имоти извън строителните граници на населеното място);

•    Екзекутивна документация.

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ,младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи:    главен    специалист „Гражданска

регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Директора на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.5. Услугата се извършва от: служител УТ към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производството е предназначено да предостави на собственик на строеж/обект удостоверение, че са представени данни за попълване на кадастралния план на населеното място.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР и във връзка счл. 175 от ЗУТ по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”. Служител от дирекцията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол - Приложение 1, т. 8, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ изискуемите документи по т.

4.1.1.    от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Служител УТ към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” извършва необходимата проверка и изготвя удостоверението. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служителят уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Изготвеното удостоверение се поднася за подпис от директора на дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

• Готовите удостоверения се извеждат с изходящ номер от главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване;

• Готовото удостоверение от УТ срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ връчването на готовия документ.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.