Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-09;

Срокове и цени:

  • Допускане или отказ за разрешение - 14 дни - 15лв;
  • Обявяване и одобряване - 14 дни  - 30лв;

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 9, чл. 62а, чл. 103, чл. 121, чл. 131, ал, 6 и 7, чл. 134-136, чл. 140, чл. 213-215, чл. 225, § 5 и § от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, § 8 от ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, § 22 от ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

НАРЕДБА № 8 ОТ 2001 г. ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

- т. 1 от Приложение 2

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни, а цената съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. При изменение на ПУП с обхват над три квартала (изисква се доклад на Кмета на общината до ОбС и Решение на ОбС) в едномесечен срок след приемане на проекта от ЕСУТ. Решението се съобщава на заинтересованите лица като се изпраща обнародване в ДВ в 7-дневен срок от приемането. Заповедта на Кмета на Общината за одобряване на изменение за част от населеното място или селищно образование в обхват до три квартала включително или за поземлени имоти извън границите на населените места и селищните образования се издава в 14-дневен срок след приемането на проекта от ЕСУТ. Заповедта за изменение на ПУП, издадена от кмета на общината се съобщава при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица (собственици и носители на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП) чл. 130 от ЗУТ;

3.2.3. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.4. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Исканията на заинтересуваните лица за изменение на устройствените планове се правят с писмено заявление до кмета на общината. Към заявлението се прилага скица с предложение за изменение на действащия ПУП.

Кметът на общината в 14-дневен срок от постъпване на заявлението допуска с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на плана въз основа на становище на главния архитект на общината, че искането е законосъобразно.

Проектите за изменение на ПУП се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда относими за първоначалните планове.

Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове също се обявяват и влизат в сила: от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им от съда.

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Писмено заявление до кмета на общината;

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Скица с предложение за изменение (чл. 135, ал. 2 от ЗУТ);

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи:    главен    специалист    „Гражданска

регистрация и административно обслужване”;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на общината;

4.1.5. Услугата се извършва от: Служители на Устройство на територията към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производство по изменение на ПУП:

■ Може да започне служебно с издаване на мотивирано предписание на кмета на общината;

■ Може да изхожда от заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ.

Кметът на общината в 14-дневен срок от постъпване на заявлението допуска с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на плана или отказва изменението въз основа на становище на Главния архитект на общината.

Допускането за изменение на ПУП се получава от Устройство на територията срещу подпис, удостоверяващ получаването на готовия документ.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.