Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-10;


Срокове и цени:

  • Издаване на разрешение за строеж - 30 дни - цени по
Приложение 2 (т.2 - 2.20.3) към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирано 2012-03;

Одобряване:

 

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен експерт УТ, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 145, ал. 1, ал. 148, чл.152, §184 от ЗИД на ЗУТ;

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (3033);

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ);

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ (ЗГ);

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС);

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ);

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС);

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗМСМА);

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗУЖВГМЖСВ); ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ППЗУЖВГМЖСВ);

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ -

т. 2, 6, 7 от Приложение 2.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни, а цената съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4.    ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Писмено заявление по образец до главния архитект на общината;

• Документ за собственост или за съсобственост (ако е необхбдимо) или друг документ, удостоверяващ качеството на възложител;

• Договор в нотариална форма с останалите собственици (за нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици);

• Виза за проектиране в случаите когато тя е задължителна;

• Три оригинала от окомплектован инвестиционния проект;

• Административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон;

• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите и техническата инфраструктура;

• Специалните разрешителни, изискуеми по специални    закони    (при

необходимост);

• Документи за правото да се строи в чужд имот или за други ограничени вещни права, в случаите когато това е необходимо, за    сградите    на

жилищностроителни кооперации - влязло в сила решение на Общото събрание за приемане на проекта;

• Влязъл в сила план за застрояване или парцеларен план (за разрешение за строеж извън границите на урбанизираните территории);

• Документ, удостоверяващ промяна предназначението на земята (за разрешение за строеж извън границите на урбанизираните территории);

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Удостоверение за наследници (ако е необходимо);

• Нотариално заверено пълномощно (в случаите, когато собственикът/ците/ е/са/ представляван/и/от упълномощено лице).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване”;

4.1.4. Резолира се до: Главния архитект на Община Вълчи дол;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на общината и служител на Устройство на територията, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината. Съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване. Одобрените проекти са неразделна част от разрешенията за строеж и се съхраняват безсрочно, като поддържането на архива се организира от кмета на общината.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като заявителят собственоръчно попълва заявление за съгласуване и одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал. 1), издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал. 1; чл. 152 от ЗУТ) и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР от ЗУТ, адресирано до Главния архитект на Община Вълчи дол;

• Служител от Устройство на територията, Дирекция «Устройство на територията и общинска собственост» прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т.4.1.1 от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата, полага подпис;

•    Заинтересованото лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община дол или превежда по банков път, такса в размер определен в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол, за което му се издава касова бележка;

•    Заинтересованото лице прилага към заявлението за съгласуване и

одобряване    и на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1), издаване на разрешение за

строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл.148, ал.1, чл.152 от ЗУТ) и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР от ЗУТ, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол, откъдето получават входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за съгласуване и одобряване и на технически и работни проекти, издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР от ЗУТ прието от служител от Информационен център за административно обслужване се внася в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

•    В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем документ, то служителят уведомява писмено заинтересованото лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

•    Въз основа на одобрените проекти, издаденото разрешение за строеж    от

гл.    архитект на общината и протокола за определяне на строителната линия    и

ниво (когато такъв се изисква), възложителят на строежа може да започне извършването на СМР. Възложителят може да поиска да му бъде издадено разрешение за строеж на отделни (етапи) части на строежите (съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ), които могат да се ползват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделните етажи от сградата. Когато се иска издаване на разрешение за строеж в съсобствен имот, към заявлението се прилагат договорите със останалите съсобственици. Отказ за издаване на разрешение за строеж в съсобствен имот се    прави    само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви    за

това;

•    Когато разрешението за строеж касае поземлен имот    и

заплануваното строителство е съвместимо с предназначението на поземлените имоти, строителството се допуска въз основа на ПУП или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината и одобрени строителни книжа по общия ред. Когато то не е съвместимо, освен спазване на горните изисквания е необходимо и провеждане на производство (когато това се изисква по реда на специален закон) по промяна предназначението на земята.

• След изтичане на срока определен от ЗУТ, заинтересуваното лице получава два екземпляра от съгласуваните/одобрении проекти и влязлото в сила разрешение за строеж от Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис удостоверяващ, връчването.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.

Additional information