Необходими документи:


заявление;

Срокове и цени:

  • 30 дни - цени по Приложение 2 (т.4);

 

Описание:

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен специалист УТ, младши специалист УТ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 145, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ; ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл. 104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ -

т. 3, 4 Приложение 2.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни, а цената съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Инвестиционни проекти - 3 оригинала;

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на Община Вълчи дол, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на общината, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производството е предназначено да предостави на заявителя одобрен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж, чийто първични проекти са изгубени или преодобрен инвестиционен проект, който е загубил правно действие.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за одобряване на изгубен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж и преодобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията. Служител прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол -Приложение 2, т. 3 и 4, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за одобряване на изгубен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж и преодобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за одобряване на изгубен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж и преодобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Главният архитект извършва необходимата проверка на представените проекти и ги одобрява или преодобрява. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служител от Устройство на територията уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Одобрените/преодобрените проекти се получават от Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ получаването.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.

5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-11

 

Additional information