Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-14;

Срокове и цени:

  • 7 дни - цени по Приложение 2 (т.2);

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инииииуано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 153, ал. 1 и чл. 56 от ЗУТ; ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл. 104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ -

т. 2, 23 Приложение 2.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи

дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Договор за наем; съгласие за поставяне и др.;

• Скица на имота;

• Снимка (за РП по чл. 56 от ЗУТ);

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване”;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на Община Вълчи дол;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на Община Вълчи дол;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производството е предназначено да предостави на заявителя строително

разрешение или разрешение за поставяне без одобряване на проекти.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване разрешение за строеж/разрешение за поставяне без одобряване на проекти по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията. Служител от Дирекцията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

•    Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол -Приложение 2, т. 2 и т. 23, за което му се издава приходна квитанция;

•    Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване разрешение за строеж/разрешение за поставяне без одобряване на проекти, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за издаване разрешение за строеж/разрешение за поставяне без одобряване на проекти, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

•    Главният архитект извършва необходимата проверка на представените документи и издава строително разрешение. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служител от Устройство на територията уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• След изтичане на срока определен от ЗУТ, заинтересуваното лице подало заявлението за издаване разрешение за строеж/разрешение за поставяне без одобряване на проекти получава разрешение за строеж/разрешение за поставяне срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ връчването на готовия документ от Устройство на територията.

•    4.2. Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.

5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-14