Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-15;

Срокове и цени:

  • 30 дни - цена - 50% от заплатената такса за строителното разрешение;

 

Описание:

I. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 153, ал. 3 и 4, чл. 154, ал. 5; ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

- чл. 47, т. 10, т. 20 от Приложение 2.

3.2.Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Разрешението за строеж губи правно действие когато в продължение на три години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на пет години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа който го е издал.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж.

При промяна на инвестиционните намерения след издаването на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.

Съществени изменения в одобрения инвестиционен проект се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

■ Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

■ Документ за собственост;

■ Разрешение за строеж;

■ Инвестиционен проект (за изменения по чл. 154 от ЗУТ);

■ Нотариално заверено съгласие на заинтересованите лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ.

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист в дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на община Вълчи дол;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главният архитект на община Вълчи дол;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

■ Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма като собственоръчно попълва - заявление за презаверяване на строително разрешение и вписване на изменения в издадено разрешение за строеж по образец в УТ, адресирано до Главния архитект на Община Вълчи дол;

• Служител от УТ прави първична проверка на наличните изискуеми документи от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата, полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за презаверяване на строително разрешение и вписване на изменения в издадено разрешение за строеж изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за приемане и съхраняване на екзекутивна документация, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, УТ за изпълнение на услугата;

• В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служителят уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и услугата не извършва до пълното окомплектоване на документацията;

• Главният архитект на общината презаверява разрешението за строеж, ако са спазени изискуемите срокове по ЗУТ и вписва забележка в издадено разрешение за строеж ако са изпълнени условията на чл. 154, ЗУТ;

• Разрешението за строеж се получава от УТ срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ връчването на готовия документ.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.