Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-16;

Срокове и цени:

  • 30 дни - цени по Приложение 2 (т.14);

Описание:

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 175;

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ЗС)

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

- т. 14 от Приложение 2.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 30 дни, а цената съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Екзекутивната документация е нарезделна част от издадените строителни книжа.

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

■ Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

■ Документ за собственост;

■ Разрешение за строеж;

■ Пълен комплект чертежи за действително извършените СМР;

■ Всички издадени строителни книжа

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист в дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на община Вълчи дол, Устройство на територията, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на общината, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма като собственоръчно се попълва - заявление за приемане, заверяване и съхраняване на екзекутивна документация по образец в Устройство на територията, адресирано до главния архитект на Община Вълчи дол;

• Служител от УТ прави първична проверка на наличните изискуеми документи от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата, полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за приемане, заверяване и съхраняване на екзекутивна документация изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за приемане, заверяване и съхраняване на екзекутивна документация, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, УТ за изпълнение на услугата;

• В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служителят уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Предаването на екзекутивната документация се удостоверява с полагане на печат на главния архитект, положен върху всички графични и текстови материали. Заверката се извършва от главния архитект на общината;

• Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти не се предава екзекутивна документация. Цялата екзекутивна документация се предоставя за безсрочно съхранение на органа издал разрешението за строеж;

• Документът (чертежите) се получават от УТ срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ връчването на готовия документ.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.

5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-16