Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-17;

Срокове и цени:

  • 14 дни - цени по Приложение 2 (т.16);

 

Описание:

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен специалист УТ, младши специалист УТ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - § 16 ал 1 от ЗУТ;

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл.104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

- т. 16 Приложение 2.

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение на услугата е 14 дни, а таксата съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол - 50,00 лв.;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Декларация за година на построяване на строежа, застроена площ, други доказателства за годината на извършване на строежа;

• Актуална скица на имота;

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: главен специалист УТ и младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване”;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на Община Вълчи дол, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на Община Вълчи дол;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Производството е предназначено да предостави на заявителя удостоверение за търпимост на строеж, съгласно изискванията на § 16 ал. 1 от ЗУТ .

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж по образец в УТ, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”. Служител от Дирекцията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т.

4.1.1.    от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол - Приложение 2, т. 16, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Служител от УТ по преценка извършва оглед на място, изисква представянето на допълнителни данни и документи, когато това се налага за изясняване приложимостта на § 16, ал. 1 от ЗУТ и изготвя удостоверението за търпимост след което го предлага за подпис на Главния архитект на общината;

• След подписване от главния архитект, удостоверението се извежда с изходящ номер в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служител от УТ уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Удостоверението за търпимост на строеж получава Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис удостоверяващ, връчването.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00

Административно обслужване.
5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-17