Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-18;

Срокове и цени:

  • 7 дни - цени по Приложение 2 (т.17);

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 137, чл. 154, чл. 161, чл. 169, чл. 175, чл. 176, чл. 176а, чл. 176б, чл. 176в, чл. 177, чл. 178, чл. 213, чл. 214, чл. 215, чл. 222, чл. 223, чл. 224, чл. 232-238, § 5, т. 64, т. 65 и 66;

НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ - чл.8, 9 и 10;

НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО - чл. 2, 4 и 7

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл. 6, чл. 7-9, чл. 104-109 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

- т. 17 от Приложение 2

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 7 дни, а таксата съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол е 50,00 лв.;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.
4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
4.1. Механизъм на извършване на услугата:
4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата съгласно т. 4.1.2. (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Окончателен доклад от лицето упражняващо строителен надзор за строеж от IV категория;

• Разрешение за строеж;

• Протокол за определяне на строителна линия и ниво, е резултати от проверките на достигнатите контролирани нива;

• Заверена заповедна книга;

• Акт обр. 4 за приемане на конструкцията;

• Констативен акт по чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността на строежа и протоколи от изпитвания;

• Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали;

• Удостоверения по чл. 52 от ЗКИР и във връзка с чл.175 от ЗУТ;

• Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

• Технически паспорт на строежа;

• Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3. Въвеждане на първичните документи:    главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на Община Вълчи дол;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на общината;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Целта на процедурата е недопускане на незаконосъобразно ползване на строежи или части от тях. Въвеждането на строежите в експлоатация е крайния етап на строителния процес и е абсолютно необходима предпоставка за тяхното законосъобразно ползване.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV или V категория по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията. Служител от Дирекцията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол - Приложение 2, т. 17, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV или V категория, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектованото с изискуемите документи заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV или V категория, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Главният архитект извършва необходимата проверка на представените документи. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служител от Устройство на територията уведомява писмено или по

телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Главният архитект може да направи мотивиран отказ да издаде удостоверение и да регистрира въвеждането на строежа в експлоатация, когато констатира, че:

- са изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени работи на строежа;

- не са спазени изискванията за строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

- липсват документи, удостоверяващи съответствието на строителните продукти с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите;

- не са извършени мероприятията по част "Вертикална планировка" по одобрения проект;

- не са премахнати съществуващите сгради и постройки, които не са предвидени в режима на застрояване;

- не е упражняван строителен надзор на строежа в случаите, в които същият е задължителен или строителният надзор е упражняван от лица без необходимото оправомощаване или лицензиране;

- не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или аллеи съгласно чл. 69 от ЗУТ в територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигураващи нормален достъп до съответния поземлен имот;

• Удостоверението за въвеждане в експлоатация или отказът се получава от Устройство на терторията срещу документ за самоличност и полагане на подпис удостоверяващ връчването на готовия документ или по пощата с обратна разписка.

4.2.    Контролът при изпълнение па услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.

5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-18

Additional information