Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-19;

Срокове и цени:

  • 14 дни - цени по Приложение 2 (т.18);

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)-чл. 181;

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ) - чл 6, чл. 7-9, чл. 104-109 ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

- т. 18 от Приложение 2

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 14 дни, а таксата съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол е 60,00 лв.;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата съгласно т. 4.1.2. (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или др.);

• Разрешение за строеж;

• Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултати от проверките на достигнатите контролирани нива;

• Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

• Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственикът се представлява от упълномощено лице);

• Удостоверение за наследници (ако собственикът е починал).

4.1.2. Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3. Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4. Резолира се до: Главен архитект на Община Вълчи дол;

4.1.5. Услугата се извършва от: Главния архитект на общината;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Целта на процедурата е издаване на документ-удостоверение, удостоверяващ степанта на завършеност на строителството.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, Устройство на територията. Служител от Дирекцията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол - Приложение 2, т. 18, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектовано с изискуемите документи заявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Служител от Устройство на територията извършва необходимата проверка на представените документи. В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• Главният архитект на общината заедно със служители от Устройство на територията извършват проверка на място за установяване състоянието на строежа и съответствието му с издадените строителни книжа и съставя констативен протокол;

• Удостоверението за степен на завършеност на строеж се получава от Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис удостоверяващ връчването на готовия документ.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00

Административно обслужване.
5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-18