Необходими документи:

 

заявление;

Срокове и цени:

  • 14 дни - цени по Приложение 2 (т.19);

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Главен архитект на Община Вълчи дол;

• Отговорни служители - главен специалист на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 200, чл. 202 и чл. 203; ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР);

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ЗС);

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ);

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗДС);

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК);

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ -

т. 9, 19 от Приложение 2

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 14 дни, а цената съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол е 25,00 лв.;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата съгласно т. 4.1.2. (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост на недвижимия имот (нотариален акт, удостоверение за отстъпено/признато право на строеж, договор за доброволна делба, съдебно решение или

др-);

• Инвестиционни проекти, одобрени от главния архитект на общината - 3 екземпляра;

• Удостоверение за наследници, когато съдителите се легитимират като собственици на тяхната част по наследство или завещание;

• Удостоверение за граждански брак, когато частта от имота— частна

собственост е съпружеска имуществена общност;

• Пълномощно, ако съответното физическо или юридическо лице - съдител ще участва в производството чрез представител;

• Когато искането е от юридическо лице - решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд, в който е регистрирано, както и извлечение от баланса на дружеството, от което е видно, че частта от имота е вписана като негова собственост;

• Одобрен от кмета на общината по местонахождение на недвижимия имот подробен устройствен план;

• Одобрен проект за разделяне на имота, изготвен от правоспособни технически лица, от който да е видно, че реално обособените части от жилища могат да се обособят в самостоятелни обекти, отговарящи на изискуемите размери.

4.1.2.Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3.    Въвеждане на първичните документи:    главен    специалист    „Гражданска

регистрация и административно обслужване;

4.1 АРезолира се до: Главен архитект на Община Вълчи дол;

4.1.5.Услугата се извършва от: Главния архитект на общината и служител от Устройство на територията към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Целта на процедурата е да се издаде документ, удостоверяващ, че един обект (сграда, жилище и др.) може да бъде обособен в два или повече самостоятелни обекта. Наличието на такова удостоверение дава възможност на собственика да извърши доброволна делба на обекта, както и да прехвърли реално определени части от него чрез правна сделка Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват, чрез правни сделки или по давност само, ако са спазени изискванията на чл.19 от ЗУТ. При съдебна делба на урегулиран поземлен имот с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти съдът изисква становище от общинската администрация относно поделяемостта на имота.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот и за реално определени части от сграда по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”. Служител от Дирекцията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол -Приложение 2, т. 9 и т. 19, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот и за реално определени части от сграда, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектовано с изискуемите документи заявление за издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот и за реално определени части от сграда, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• В случай, че в комплекта с документи има липсващ изискуем се документ, то служител от Дирекция „УТОС” уведомява писмено или по телефон заинтересуваното лице и не извършва услугата до пълното окомплектоване на документацията;

• При поделяем урегулиран поземлен имот главният архитект на общината, нарежда с мотивирано предписание на страните да внесат проект за изменение на действащия план за регулация.

•    Когато урегулираният поземлен имот е неподеляем, при съдебна делба, главният архитект изпраща свое становище в съда в 14-дневен срок от постъпването в общината на искането на съда за поделяемост на имота.

• Доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях могат да се извършват само, ако обособените части или дялове отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти, с изключение на обектите по чл. 147, ал. 1, т. 1. Това се удостоверява от главен експерт УТ, Дирекция „УТОС”.

• Съдебна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект се извършва само ако съответните дялове могат да бъдат обособени в самостоятелни обекти без значителни преустройства и без неудобства, по-големи от обикновените, при спазване на строителните правила и нормативи. Главният архитект на общината, по предложение на съда и в определен от него срок одобрява инвестиционен проект или издава мотивиран отказ. При наличие на техническа възможност, доказана с инвестиционен проект, се одобрява и повече от един вариант за делба.

• Удостоверението за реално определени части от поземлен имот и за реално определени части от сграда се получава от Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис удостоверяващ, връчването.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00

Администуативно обслужване.

5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■    Заявление - Бланка-УТ-20