Необходими документи:

Заявление - Бланка-УТ-21;

Срокове и цени:

  • 30 дни - цени по чл.210 от ЗУТ;

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

• Отговорни служители - главен специалист на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”, главен специалист УТ, старши експерт УТ, главен експерт УТ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл. 193, чл. 194;

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗЕ);

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (ЗВ);

НАРЕДБА № 6/14.09-2004 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕНОС, СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА МРРБ И МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ - чл. 45-51; НАРЕДБА № 16/09.06.2004 Г. ЗА СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ;

НАРЕДБА № 4/14.09.2004 г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА МРРБ - чл. 15 и чл. 24; АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК);

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

- пазарни цени (чл. 210 ЗУТ).

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата съгласно т. 4.1.2. (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост или други вещни права за поземления имот до който ще се прокарва отклонението;

 

• ПУП-ПП (подробен устройствен план-парцеларен план);

• Документи, доказващи предварително заплащане на обезщетението за правото на прокарване;

• Други документи при необходимост;

• Нотариално заверено пълномощно (в случаите, когато собственикът /ците/ е /са/ представляван/и/ от упълномощено лице);

4.1.2.Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3.Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1.4.Резолира се до: Кмета на Община Вълчи дол;

4.1.5.Услугата се извършва от: Устройство на територията към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Отклоненията от общите мрежи и съоръжения за свързване на отделен поземлен имот по правило се изграждат в същия имот. Когато обаче липсва техническа възможност за това или възможното техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, отклоненията от общите мрежи и съоръжения могат да се прокарат през чужди поземлени имоти. Целта на настоящата процедура е да създаде правната и фактическата възможност за едно физическо или юридическо лице да прокара отклонение през чужд поземлен имот. При постигане на съгласие между заявителя и собственика на служещия имот документът, въз основа на който възниква правото на прокарване е писмен договор с нотариална заверка на подписите и не е необходимо участие на административен орган в процедурата. При несъгласие между страните, правото на прокарване се учредява със заповед на кмета на общината.

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по образец в Устройство на територията, Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”. Служител от УТ прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол такса в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол, за което му се издава приходна квитанция;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

® Окомплектовано с изискуемите документи заявление за учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Служител проучва представения ПУП-ПП за следните обстоятелства:

- наличие на условията за прилагане на чл. 193 ЗУТ;

- уведомява заинтересованите лица за постъпилото искане;

изработва проект за отклонението върху скица - извадка от плана или одобрява предложения вариант от заявителя;

- уведомява комисията по чл. 210 от ЗУТ за определяне на дължимото

обезщетение;

- изготвя проект на заповед за прокарване на отклонението, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесеното отклонение;

- в тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица-заявителя и възложителите (собственици и носители на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.

- не съществува пречка служителят да внесе преписката за разглеждане в ЕСУТ. Неговото решение не подлежи на обжалване, то има характер на становище на консултативен орган и не е задължително за кмета на общината;

• Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имот се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета на общината, след заплащанена дължимото обезщетение.

• Готовият документ се получава от Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис удостоверяващ, връчването.

4.2.    Контролът при изпълнение на услугата е регламентиран от ОП 06.00 Администуативно обслужване.

5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-21

Additional information