Необходими документи:

  заявление;

Срокове и цени:

  • Срок - 14 дни - цени по чл.210 от ЗУТ

Описание: 

1. ЦЕЛ

Инструкцията регламентира реда, отговорностите, компетентностите и взаимоотношенията при организиране, предоставяне и контролиране на извършването на услугата.

2. ОТГОВОРНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

• Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

• Отговорни служители - главен специалист на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване”, старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ в дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Въвеждането на услугата е инициирано в Община Вълчи дол във връзка със спазването на:

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) - чл: 190, 191, чл. 210- 211, чл. 213, чл. 214,чл. 215, § 5 от ДР, § 21 от ЗР на ЗУТ;

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ);

3.2. Изисквания към услугата са:

3.2.1. Срок за изпълнение и цена на услугата, съгласно чл. 210 ЗУТ;

3.2.2. Спазване на механизма при изпълнение на услугата (т. 4.1. от настоящата Инструкция);

3.2.3. Липса на жалби и оплаквания от граждани и юридически лица.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Механизъм на извършване на услугата:

4.1.1. Изискуеми документи от физическо или юридическо лице:

• Платежен документ за заплатена стойност на услугата съгласно т. 4.1.2. (приходна квитанция, вносна бележка/платежно нареждане или др.);

• Документ за собственост или други вещни права за поземления имот, до който ще се прокарва временен път;

• Скица-извадка от действащия план за регулация, който може да бъде план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване или план за улична регулация-чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ; от изработвания нов ПУП; от кадастралния план или кадастралната карта; от общия устройствен план - в необходимия обхват;

• Разрешение за строеж, в случаите, в които се осигурява достъп до законно разрешени строежи извън границите на урбанизираните територии;

• Предложение за начина на прокарване на временния път;

• Други документи, обосноваващи искането на прокарване на временен път-например липсата на друга техническа възможност, когато се осигурява до имот извън границите на урбанизираните територии.

4.1.2.Отговорни служители за първичната обработка на документите на физическото или юридическото лице: старши експерт УТ, главен специалист УТ, младши специалист УТ, дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.3.Въвеждане на първичните документи: главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване;

4.1 АРезолира се до: Директора на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.5.Услугата се извършва от: Устройство на територията към Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”;

4.1.6. Описание на операциите при извършване на услугата:

Настоящата процедура е предназначена да установи право на физическо или юридическо лице да прокара временен път за осигуряване на временен достъп до собствения му поземлен имот в случаите указани от закона. При постигане на съгласие между заинтересуваните собственици временният път се разрешава въз основа на подписания между тях писмен договор с нотариална заверка на подписите. При липса на съгласие документът, който установява правото да се прокара временен път е заповед на кмета на общината. Временни пътища при бедствия, аварии и катастрофи се прокарват въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определени със специален закон (чл. 39, ал. 2 от Закона за пътищата).

• Процедурата започва по искане на заинтересувано лице. Искането следва да бъде заявено в писмена форма, като лицето собственоръчно попълва заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път по образец в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”. Служител от Устройство на територията прави първична проверка на наличните изискуеми документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция и след попълване на размера на цената на услугата полага подпис;

• Заинтересуваното лице заплаща в касата за неданъчни приходи на Община Вълчи дол или по банков път такса в размер определен от комисията по чл. 210 от ЗУТ за което му се издава приходна квитанция/фактура;

• Заинтересуваното лице прилага към заявлението за издаване на заповед за прокарване на временен път, изискуемите документи по т. 4.1.1. от настоящата Инструкция за извършване на услугата и ги подава в Информационен център за административно обслужване на Община Вълчи дол откъдето получава входящ номер;

• Окомплектовано с изискуемите документи заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път, прието от служител в Информационен център за административно обслужване се внася в Устройство на територията за изпълнение на услугата;

• Служител от УТ извършва необходимата проверка, наличието на условията за прилагане на чл.190 от ЗУТ, включително срока за който следва да се разреши временния път;

• Уведомява зантересованите лица за началото на процедурата;

•    Извършва оглед на място, за да прецени дали с прокарването на временния път ще се засегнат заварени сгради и постройки или дълготрайни декоративни дървета;

•    Изработва проект на прокарване на временния път или одобрява предложения вариант от заевителя. Върху скицата-извадка от ПУП, ПР, КК и др. следва да бъдат нанесени всички заварени сгради и постройки, съоръжения или законно разрешени строежи, трайни насаждения и трасето на времения път;

•    Уведомява комисията по чл. 210 за определяне на дължимото обезщетение;

•    Изготвя проект на заповед за прокарване на временния път, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници и параметри на пътя;

• Уведомява заинтересованите лица за издадената заповед - заявителя и собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлени имоти, през които ще се прокарва временния път, включително и тези, които не са участвали в производството;

•    Съгласно чл. 57, ал. 5 от АПК срокът за издаване на заповедта не може да бъде по дълъг от един месец от датата на постъпване на молбата. Заповедта се получава в

Устройство на територията срещу подпис или на адрес с обратна разписка, като се уведомяват всички заинтересовани лица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ;

• Заповедта или отказът за издаването й имат характер на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя -собственик на поземления имот, който ще обслужва временния път или от собствениците или носители на ограничени вещни права в поземлените имоти, засегнати от неговото прокарване;

• Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14 -дневен срок от съобщаването й пред съответния административния съд (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ);

• Подадената жалба срещу заповедта за прокарване на временнен път има суспензивен ефект и спира действието й до постановяване на необжалваем съдебен акт;

• Съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗУТ решението на комисията на Общината за определяне на дължимото обезщетение подлежи на обжалване по реда на АПК като на делото се призовават общината и заинтересуваните лица;

• Готовата заповед се връчва от Устройство на територията срещу документ за самоличност и полагане на подпис, удостоверяващ получаването или се изпраща по пощата с обратна разписка.

4.2.    Контролът при изпълнение па услугата е регламентиран от ОП 06.00 Административно обслужване.

5.    ФОРМУЛЯРИ/БЛАНКИ

■ Заявление - Бланка-УТ-22

Additional information