Необходими документи:

Необходими документи:
   - заявление по образец;
   - документ за самоличност на титуляра или родител;
   - нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

обикновена: 3 дни - 4.00 лв.
бърза: 1 ден  - 6.00 лв.
експресна: до 3 часа  - 8,00 лв.            Additional information