2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване;

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите.

 

Срок: 1 ден

такса: Според утвърдена тарифа


    Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.
 

Additional information