На 27.01.2022г. от 10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол - заседателна зала, ет.1, Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. януари 2022г.

 

Уважаеми съграждани,

В края на 2021 година драстично бе завишена стойността на електрическата енергия. Почти тройно е увеличението за последния месец на сметката за ел. енергия, която Община Вълчи дол трябваше да заплати. В тази връзка се налага да бъдат предприети мерки за справяне с извънредната ситуация.

Временно ще бъде въведен режим на уличното осветление, както следва:

  • За град Вълчи дол улично осветление ще има /през стълб/:
  • от 17:30 до 00:00 часа
  • от 5:30 до 7:00 часа
  • За останалите населени места в общината улично осветление ще има:
  • от 17:30 до 21:30 часа
  • от 5:30 до 7:00 часа.

Общата стойност на платената фактура от Община Вълчи дол за разходвана електроенергия през месец ноември 2021 година е 58 384,47 лева, докато за месец октомври 2021 потреблението на ел. енергия е било на стойност 20 951, 47 лева. Разликата между двете фактури е 37 433,00 лева.

Направената прогнозна сметка за стойността на ел. енергията, която Община Вълчи дол ще заплати за 2022 година е в приблизителен размер от 700 000 лева.

Вече са предприети мерки за намаляване на разходите за ел. енергия в общинските обекти, но най-висок разход от тях генерира уличното осветление.

То е една от дейностите, чиито разходи се покриват изцяло от местните приходи, а приходите в общинския бюджет са минимални. Драстичното увеличаване на цената му води и до ограничаване на средствата, планирани за други дейности.

Нашата община не разполага с допълнителен финансов ресурс, с който да компенсира разходите в цената на уличното осветление.

Ето защо се налага да се въведе ограничаване на режима на уличното осветление.

Мярката е временна и ще бъде в сила докато ситуацията с постоянно нарастващата цена на ел. енергията се регулира и се намери механизъм за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за електричество.

Благодарим за проявеното разбиране от Ваша страна!

 

Общинска администрация – Вълчи дол

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

във връзка с Покана за участие с проектни предложения в

Национална Кампания  „Чиста околна среда - 2022г.”, на тема:  „Обичам природата – и аз участвам”

МОСВ и ПУДООС

 

Уважаеми съграждани, от 10.01.2022г., ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти  от МОСВ и ПУДООС: Национална Кампания  „Чиста околна среда - 2022г.”,   на тема: „Обичам природата  и аз участвам”.

Допитването ще приключи на 14.01.2022г.

Моля изпращайте вашите идеи и предложения на e-mail на дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  – Тук може да поставите вашите най - наболели проблеми и нужди, които искате да се разрешат в сферата на действие на отворената покана.

Целта на кампанията „Чиста околна среда - 2022 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загриженост към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Национална кампания „Чиста околна среда - 2022г.“ се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.  

Насоките по обявените покани   за участие в  Националната кампания  „Чиста околна среда  - 2022г.” за общини и кметства и за училаща и детски градини от цялата страна, може да прочетете от сайта на ПУДООС -   www.pudoos.bg

Искреното желание на ръководството на Община Вълчи дол е да стимулира гражданската инициатива.

След разглеждане на поставените идеи, ръководството  на общината съвместно със съответните специалисти ще излезе с конкретни предложения, които ще бъдат подадени като проектни предложения в срок до 04 март 2022г. – за общини и кметства и в срок до 18.02.2022г. – за училища и детски градини.

По този начин нашата цел е Общинска администрация Вълчи дол да затвърди ролята си на  институция,  в която мнението и гласът на гражданите са приоритет при решаване на наболели проблеми и конкретни нужди.

 

 

 

Пепа Пенчева

ВрИД Кмет на Община Вълчи дол,

съгл. Решение № 573/16.06.2021г. на ОбС Вълчи дол

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

във връзка с Покана за участие с проектни предложения в

Национална Кампания  „Чиста околна среда - 2022г.”, на тема:  „Обичам природата – и аз участвам”

МОСВ и ПУДООС

 

Уважаеми съграждани, от 10.01.2022г., ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти  от МОСВ и ПУДООС: Национална Кампания  „Чиста околна среда - 2022г.”,   на тема: „Обичам природата  и аз участвам”...

Прочети повече...

 

 

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 7 /04.01.2022г. на на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ III59 и  УПИ IV59 в кв. 58, по кадастралния и регулационен план с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993 г.

В част регулация: УПИ III 59 и УПИ IV 59  в кв. 58 да се обединят, като ново-

образуваният получи нов номер  – УПИ V 59. Вътрешните регулационни  граници между новообразувания УПИ V 59 и съседните му УПИ I 58 и УПИ  II 58 да се коригират, съгласно кадастралните граници по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.01.2019г. на ИД на АГКК.

Не се предвижда промяна в зоната на застрояване – „Жм - жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина”.

В част застрояване се предвижда: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

Additional information