На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 209а от Закона за здравето, както и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия в състав:

Председател – Живка Иванова – Заместник-кмет на Община Вълчи дол

Членове:

 1. Стилияна Иванова – главен експерт в Дирекция ИПХД,
 2. Иван Драганов – главен експерт в Дирекция УТОС,
 3. Ерхан Ямуков – старши Експерт в Дирекция МДТНП

 

Която да извършва регулярно проверки относно спазване на въведените от Министъра на здравеопазването или от Директора на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки в периода на тяхното действие на територията на Община Вълчи дол в обектите както следва:

 

 1. Образователни центрове и други обучителни центрове и школи.
 2. Детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 3. Клубове на пенсионера и клубовете на хора с увреждания.
 4. При провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер.
 5. При провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
 6. При провеждането на конкурси и изпити.
 7. При провеждане на масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.
 8. При посещенията на концерти и други сценични прояви на закрито. 
 9. Центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.
 10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито.
 11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито
 12. Посещенията на фитнес центрове.
 13. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.
 14. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби, тъжни поводи и др.)
 15. Търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите.
 16. Всички пазари, тържища, базари и изложения.

 

Комисията извършва регулярно проверки и на работодателите и органите по назначаване относно организирането на работния процес на работниците/служителите, както и на работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията.

 

На основание чл. 209а от Закона за здравето, при неспазване на настоящата заповед физическите лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв. Когато нарушението по чл. 209а е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.

 

Настоящата  Заповед влиза в сила от 07.09.2021 г. 

 

Контролът по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, полицейски участък Вълчи дол, училища и детски градини за сведение и изпълнение.

 

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

 

Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

 

 

ПЕПА ПЕНЧЕВА /пп/

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Съгл. Реш. №573/16.06.2021г.

на ОбС Вълчи дол

 

 

Additional information