На основание чл. 6 от ЗЗБ, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 от Общинска Наредба за действия при бедствия и аварии, във връзка със зимната обстановка:
НАРЕЖДАМ:
Възлагам на кметовете на кметства в община Вълчи дол, ръководителите на всички държавни органи и организации на бюджетна издръжка на територията на общината, на които е възложено управление на имоти-държавна и общинска собственост, всички физически и юридически лица -ползватели и наематели на имоти - държавна, общинска и частна собственост НЕЗАБАВНО да:
1.   Почистят натрупания сняг и обледявания по частите от сградите, които излизат пред фасадните плоскости, изградени по линиите на застрояване, и над покривната плоскост на сградата - еркери, балкони, козирки, капандури, стрехи, корнизи и други архитектурни елементи както и поставени сенници, рекламни табла и други.
2.   Почистят натрупания сняг и обледявания в територията пред и около сградите.
3.  Задължават се собствениците и/или управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване /от сняг, лед,  кал, наноси  и др./ и ликвидиране на последствията    след    възникване    на    бедствия,    аварии    и/или    усложнени,    неблагоприятни метеорологични условия, в прилежащите на сградите и имотите територии (тротоари, алеи, улични платна, паркинги и зелени площи).
Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.
Настоящата Заповед да се качи на сайта на Община Вълчи дол и разпространи на публични места.

Additional information