На всички данъчно задължени лица осъществяващи дейност на територията на община Вълчи дол на основание разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане им се преотстъпва дължимият корпоративен данък върху данъчната им печалба в размер 100 на сто от извършваната производствена дейност, включително производство на ишлеме при следните условия:

·        Данъчно задълженото лице да извършва производствена дейност единствено в община Вълчи дол.

·        През целия данъчен период данъчно задълженото лице да поддържа не по-малко от 10 работни места, като най.малко 50 на сто от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност.

·        През целия данъчен период не по-малко от 30 на сто от персонала да са лица с постоянен адрес в община Вълчи дол.

Изискването е преотстъпеният корпоративен данък да се инвестира в дълготрайни материални или нематериални активи съгласно счетоводното законодателство в срок до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът.

Преференцията произтича от разпоредбите на чл.183-185 от Закона за корпоративното подоходно облагане и се отнася за общини с безработица над средната за страната. Тези общини се  определят ежегодно със заповед на министъра на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика, която се обнародва в Държавен вестник.

За 2012г. заповедта на министъра на финансите  за утвърждаване на списък на общини с безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период е № ЗМФ-505 от 22.04.2013г. Обнародвана е в ДВ бр. 48 от 31.05.2013г.

За 2013г. заповедта за утвърждаване на списък на общини с безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната  е № ЗМФ-220 от 11.03.2014г. Обнародвана е в ДВ бр.28 от 28.03.2014г.

Община Вълчи дол е посочена в списъка на общините с висока безработица и в заповед № ЗМФ 505/22.04.2013г. и в заповед № ЗМФ-220/11.03.2014г.

Additional information