Управител ия съвет на СНЦ „МИГ Възход” Провадия-Ветрино-Вълчи дол, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл. 44 и чл. 75 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 30.04.2014. / сряда / от 14:00 ч„ в сградата на общинска администрация Провадия, зала 119... Прочети повече...

Additional information