ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

На основание чл. 10 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. и дол. ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.
1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжност - секретар на община Вълчи дол. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината.
2. Кратко описание на длъжността: ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията на кмета на общината.
Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
3. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове (Класификатора на длъжностите в администрацията):
    - образование - висше, образователно-квалификационна степен "магистър''
    - професионален onит-4 (четири) години
    - минимален ранг за заемане на длъжността- III младши
    - минимален размер на основната месечна заплата: 430 лева.
4. В конкурса за секретар на община Вълчи дол могат да участват лица, които отговорят на следните изисквания:
4.1 Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
4.2 Да са пълнолетни.
4.3 Да не са поставени под запрещение.
4.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общхарактер.
4.5Данесалишенипо съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
4.6 Да са завършили висше образование, степен „магистър“ и да имат минимум4 години професионален опит. бДопълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
5.1 Професионално направление - право, икономика, публична администрация, хуманитарни и социални дейности.
5.2 Компютърна грамотност - Microsoft Office, Microsoft Excell и Internet.
5.3 Познаване, използване и законосъобразно прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани със задължението му като държавен служител.
5.4 Стратегическа, лидерска, управленска и комуникационна компетентност.
5.5 Умения за работа в екип.
5.6 Компетентност за преговори и убеждаване.
6. Начин на провеждане на конкурса:
6.1 Решаване на тест - включващ въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.
6.2 Интервю.
7. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
7.1 Заявление за участие в конкурса приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).
7.2 Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец).
7.3 Автобиография (CV).
7.4 Копие от диплома за завършено висше образование.
7.5 Свидетелство за съдимост.
7.6 Медицинско свидетелство (валидно 1 месец от датата на издаване).
7.7 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.
7.8 Копие на документа за самоличност.
7.9 Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
8. Документи се подават в “Информационен център", намиращ се на партера в сградата на Общинска администрация -Вълчи дол, пл. "Христо Ботев' № 1, от 8 до 17 часа всеки работен ден, с краен срок до 27.04.2015 г. включително. Лице за контакти Пепа Пенчева-зам.-кмет,тел. 05131/27-20.
9. Подаването на документите за участие се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
10. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
11. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения относно конкурса ще бъдат обявени в 'Информационен център", намиращ се на партера в сградата на Общинска администрация - Вълчи дол, пл. 'Христо Ботев" № 1 и на интернет страницата www.valchidol-bg.com
12. Оповестяването на конкурса ще се извърши с публикуване на обявление в един местен ежедневник, в регистъра по чл. 61 от Закона за администрацията, в интернет страницата и на информационного табло в Общинска администрация - Вълчи дол.
13. С входящ номер и дата ое регистрират само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

Additional information