Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за

периода 2014 - 2020 г.

ОБЩИНИ - ПРОВАДИЯ, ВЕТРИНО И ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Уважаеми представители на местната общност,

Уважаеми жители на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол,

 СНЦ“МИГ Възход“ ви уведомява, че стартира информационни и съгласувателни дейности за подготовка на своята територия за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Прочети повече...

Виж снимки...