OБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане - бенефициент по проект Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници, които ще бъдат наети за извършване на експертна дейност, свързана с целевата група/приемни семейства/.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

 

            Основни функции:

 

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа”и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
 4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за взаимопомощ.
 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”-Вълчи дол.
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.
 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит – доказан професионален опит в дейности по закрила на детето. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

 

Специфични изисквания:

 

 1. Компютърна грамотност - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Приеми ме 2015”, финансиран със средства от Европейски социален фонд.

 

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография  по образец.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2.      Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Община Вълчи дол, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 11.01.2016г.,  включително – 17.00 часа, стая 210 - за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”, бюджетна лини BG05M9OP001-2.003.

3.      Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, в която участват представител на Дирекция “Социално подпомагане” и членовете на Екипа за управление на общинско ниво по проекта.

4.      Подборът протича в два етапа:

·         Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.

·         Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол до 11.01.2016г.

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

Кметът на община Вълчи дол сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

            ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Additional information