OБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане - бенефициент по проект Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници, които ще бъдат наети за извършване на експертна дейност, свързана с целевата група/приемни семейства/.

Прочети повече...

 

Additional information