На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на всички представители на местната общност на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход» с. Ветрино, въз основа на свое Решение от 07.12.2015г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на 22.12.2015г. / вторник/ от 15.00 ч., в пленарна зала на Община Ветрино, при следния дневен ред:

 

·           Първа точка:Регистрация и получаване на материали по Дневния ред.

 

·         Втора точка : Проверка на Кворум от квесторите и  избор на Председател  и протоколчик  на Общото събрание.

 

·         Трета точка: Приемане на нови членове на Общо събрание съгласно постъпили молби.

-докладва: представител на Сдружението.

 

·         Четвърта точка: Вземане на Решение за освобождаване на Председателя на УС на МИГ от длъжност съгласно Чл.42 от Устава на МИГ поради възникнали обективно измерими обстоятелства.

-докладва: представител на Ус на МИГ

 

·         Пета точка: Обсъждане и избиране на Председател на УС на МИГ съгласно Чл.42 от Устава на МИГ

-докладва: представител на УС на МИГ

 

·         Шеста точка: Представяне на одобрен проект на МИГ по подмярка 19.1. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

-докладва: водещ експерт

 

·         Седма точка: Събиране на членски внос:

 -касиер на сдружението

 

·         Осма точка: Други

 

 

ОЧАКВАМЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ“МИГ ВЪЗХОД“ ,

 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ!

 

 

С уважение,

 

УС на МИГ“Възход“

 

 

Additional information