На 8 декември 2015г. се проведе Заседание на Управителния съвет на Местна инициативна група“Възход“.

    Със заседанието стартира и изпълнението на проект  на МИГ“Възход“  по Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

    СНЦ „МИГ - Възход“ се учредява през 2010г. след проведени множество съвместни срещи, конференции, семинари и обучения на представители на местната власт , бизнеса и гражданското общество от Общините Ветрино, Провадия и Вълчи дол, с цел подготовка на местните общности за устойчиво развитие на територията на общините Ветрино, Провадия, Вълчи дол.

    Развитието на местния капацитет за устойчиво развитие на територията на СНЦ“МИГ – Възход“ стартира преди 5 години с широко обществено участие, пълноценно включване на всички заинтересовани страни и мотивация на публичния сектор да прилагат подхода Лидер.

 

    Актуализирането на партньорството/състава на МИГ с привличане на нови участници осигури възможност на сдружението за успешна и активна дейност по разработване и изпълнение на нова Стратегия за местно развитие за територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол.

    С оглед успешното реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“, устойчивото развитие на МИГ и повишаване капацитета на територията на трите общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, в бъдещата Стратегия за местно развитие, която МИГ ще разработи се предвижда пропорционално на брой население и големина на територията разпределение на мерки за финансиране на проекти и средства за инвестиции в отделните сектори.Това ще гарантира балансирано прилагане на интервенциите и постигане на реално планиране съгласно нуждите на общините, включени в територията на МИГ.

    Територията на МИГ“ Възход“ включва три общини с общо 57 населени места и население от 36 358 жители, което е предпоставка за добър капацитет при изпълнение на Стратегия за местно развитие, ориентирана към повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението. С прилагането на подхода ВОМР, МИГ „Възход“ ще работи и за постигане на целите на ПРСР цели и постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от ЕЗФРСР:

 -Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

    -Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

    -Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;

    -Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

    Местната власт, представителите на бизнеса и неправителствения сектор декларираха силна мотивация и ангажираност за успешна реализация на дейностите по проект Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие”.

Additional information