На 8 декември 2015г. се проведе Заседание на Управителния съвет на Местна инициативна група“Възход“.

    Със заседанието стартира и изпълнението на проект  на МИГ“Възход“  по Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

  Прочети повече...

 

Additional information